INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO STAR 266H STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI.

Znak sprawy : IZP.2600.3.2021.KA Data : 17.06.2021r.

w II przetargu ofertowym

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

P.P.H.U. KAMSTAR Kamil Kubicz, Gadka 160, 27-220 Mirzec

z ceną za samochód specjalny STAR 266H – 9.300 zł

(słownie : dziewięć tysięcy trzysta złotych).

Print Friendly, PDF & Email