INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NA SPRZEDAŻ
SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO JELCZ STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI.

Znak sprawy: IZP.2600.2.2022.KA
Data: 12.09.2022r.

w III przetargu ofertowym
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
MOTO-HANDEL Przemysław Elak
89-650 Czersk
z ceną za samochód specjalny – 10.556,00 zł
(słownie : dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych).

Print Friendly, PDF & Email