Znak sprawy : IZP.271.2.6.2022.KA Data : 26.07.2022r.

W zapytaniu ofertowym z dnia 15.07.2022r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Nadzór Projekt i Wykonawstwo
Robert Bartoszewski
z siedzibą w Elblągu

z ceną – 79.000,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

Print Friendly, PDF & Email