Informacja o wyborze oferty

na sprzedaż zrębki drzewnej
pozyskanej z wycinki drzew i krzewów
stanowiącej własność gminy Lidzbark Warmiński

Sygn. akt IZP.2613.1.5.2023.KA Data: 09.10.2023r.

w przetargu ofertowym
na sprzedaż zrębki drzewnej pozyskanej z wycinki drzew i krzewów przy drogach gminnych,
stanowiącej własność Gminy Lidzbark Warmiński,
który odbył się w dniu 06.10.2023r.

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
QUERCUS Sp. z o.o. z Pasymia

z ceną – 70,00 zł/mp netto
(słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100).

Print Friendly, PDF & Email