INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA SPRZEDAŻ ZRĘBKI DRZEWNEJ POZYSKANEJ Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

Znak sprawy: IZP.2613.1.2.2023.KA Data: 05.04.2023r.

W przetargu ofertowym
na sprzedaż zrębki drzewnej pozyskanej z wycinki drzew i krzewów przy drogach gminnych,
stanowiącej własność Gminy Lidzbark Warmiński,
który odbył się w dniu 04.04.2023r.

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
EUROMEBLE Sp. z o.o.
z Bartoszyc

z ceną – 65,00 zł/mp netto
(słownie: sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Print Friendly, PDF & Email