Na podstawie podpisanego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Lidzbark Warmiński, porozumienia przyznano
Gminie Lidzbark Warmiński środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
w 2022 roku w wysokości 123 428,00 zł.

Celem projektu jest dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowych.

Zadaniem realizacji projektu jest odbycie przez młodocianego pracownika nauki zawodu i zdanie egzaminu lub ukończenie przez młodocianego pracownika przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu zgodnie z przepisami.

Efektem dofinansowania jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.

dofinansowanie_mlodociani

Print Friendly, PDF & Email