Sygn. akt IZP.2600.1.2022.KA
Data: 05.07.2022r.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński
ogłasza III przetarg ofertowy
na sprzedaż zbiornika na olej napędowy,
stanowiącego własność Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.).

Parametry techniczne zbiornika :

DANE TECHNICZNE
Rodzaj Zbiornik bezciśnieniowy, dwupłaszczowy, naziemny
Marka TANGO OIL
Typ MAC5M
Pojemność 5000 l
Rok produkcji 2013
Przeznaczenie Magazynowanie paliw ciekłych zapalnych
Wyposażenie dodatkowe DYSTRYBUTOR CUBE 70 MC N

Cena wywoławcza: 5.000,00 zł (słownie : pięć tysięcy złotych 00/100).

Stan zbiornika – dobry.
Ofertę należy przesłać za pomocą operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe na adres Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński lub przekazać do sekretariatu Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zbiornik paliwowy”. Termin składania ofert upływa 15.07.2022r. o godz. 1000.
Oferta powinna zawierać:
 imię, nazwisko lub nazwę firmy
 adres oferenta
 telefon kontaktowy
 ofertę cenową
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 15.07.2022r. do godziny 10:00 w kwocie 100 zł (słownie : sto złotych), przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 (środki muszą znajdować się na koncie).
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
Informacja o wyborze oferty/lub unieważnieniu przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalidzbark.com (w zakładce : Aktualności)
Komisja przetargowa odrzuca ofertę : jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy.
Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.
Umowa na sprzedaż zbiornika zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wartość umowy sprzedaży poza VATEM.
Składnik mienia będący przedmiotem przetargu tj. zbiornik paliwowy można obejrzeć na terenie bazy maszynowej Długołęka 9 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w dni robocze, w godz. 1000 – 1400.
Dodatkowych informacji udziela Pani Alicja Staszkiewicz , tel. 668 325 184.
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

zbiornik zbiornik zbiornik

 

Print Friendly, PDF & Email