Sygn. akt IZP.2600.2.2022.KA
Data: 05.07.2022r.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński
ogłasza II przetarg ofertowy
na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego,
stanowiącego własność Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.).

Parametry techniczne samochodu specjalnego:
DANE TECHNICZNE SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO
Rodzaj pojazdu SAMOCHÓD SPECJALNY
Marka JELCZ (w dowodzie rejestracyjnym bez ważnych badań technicznych)
Rok produkcji 1982
Rodzaj paliwa DIESEL
Przebieg 29159 km
Pojemność silnika 6842 ccm
Moc silnika 110 kW
Ilość cylindrów 6
Dopuszczalna masa całkowita 10580 kg

Cena wywoławcza: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Stan – dobry.
Ofertę należy przesłać za pomocą operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe na adres Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński lub przekazać do sekretariatu Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na samochód pożarniczy specjalny”.
Termin składania ofert upływa 15.07.2022r. o godz. 1000.
Oferta powinna zawierać:
 imię, nazwisko lub nazwę firmy
 adres oferenta
 telefon kontaktowy
 ofertę cenową
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 15.07.2022r., do godziny 10:00, w kwocie 200 zł (słownie : dwieście złotych), przelewem na konto Urzędu Gminy
Nr 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853, do tego terminu i godziny środki muszą być na koncie Urzędu Gminy.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu
nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej a także jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
Informacja o wyborze oferty/lub unieważnieniu przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalidzbark.com (w zakładce : Aktualności)
Komisja przetargowa odrzuca ofertę : jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy.
Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.
Umowa na sprzedaż samochodu zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wartość umowy – sprzedaży poza VATEM.
Składnik mienia będący przedmiotem przetargu tj. samochód specjalny pożarniczy można obejrzeć na terenie bazy maszynowej Długołęka 9 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,
w dni robocze, w godz. 1000 – 1400.
Dodatkowych informacji udziela Pani Alicja Marcinkiewicz , tel. 668 325 184.
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

jelcz Jelcz Jelcz Jelcz Jelcz Jelcz Jelcz Jelcz

Print Friendly, PDF & Email