Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim w 2024r. przystąpił  do ogłoszonego przez obecne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – I Modułu Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Na realizacje programu Gmina Lidzbark Warmiński otrzymała dotacje w wysokości 35 149 zł.

Adresatami Programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Moduł I wspiera działania samopomocowe poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich, których celem jest wsparcie społeczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Usługa sąsiedzka może obejmować pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno- pielęgnacyjną, poprzez którą należy rozumieć formy wsparcia nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji opiekunów oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wsparcie w ramach programu może być  udzielane zarówno osobom, które mają przyznane decyzją usługi opiekuńcze jako uzupełnienie usług świadczonych przez opiekunki w środowisku zamieszkania lub funkcjonować niezależnie, co uwarunkowane jest od indywidualnej sytuacji seniora.

Zgodnie z wymaganiem programowych osoba realizująca usługi sąsiedzkie odbędzie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które zostanie zorganizowane przez tut. Ośrodek.

Za świadczoną pomoc w ramach Programu ,, Korpus Wsparcia Seniorów”- zainteresowany senior ponosi odpłatność zgodnie z UCHWAŁĄ NR LVIII/445/2023 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie usług opiekuńczych strona www.gopslidzbarkwarm.pl

Program realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Potrzebę skorzystania z usługi wsparcia senior może zgłosić w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński osobiście, listownie, bądź telefoniczne pod numerem 897673274 .w 17

Zakres wsparcia i harmonogram jego udzielania zostanie ustalony indywidualnie z pracownikiem GOPS podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

dofinansowanie z budżetu państwa

Print Friendly, PDF & Email