Lidzbark Warmiński, 28.01.2021r.

OŚN.6840.14.1.2020.ŻA

 

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w obrębie Medyny.

 

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 3/17 o pow. 6,0271 ha, obręb Medyny dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1L/00028222/4.

 

Działka niezabudowana, położona w odległości około 1,5 km od miasta Lidzbark Warmiński. Działka stanowi zwarty obszar o regularnym kształcie ze znacznymi wzniesieniami, stromymi skarpami oraz miejscami podmokłymi. Większość działki stanowi obszar zadrzewiony. Nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński działka położona jest na terenach rolnych w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej.

Cena wywoławcza 150.000,00 zł. Wadium 15.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 04.03.2021 o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński przy ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 01 marca 2021r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 14, tel/fax. 89 767 3274. w 14.

Print Friendly, PDF & Email