Lidzbark Warmiński 09.06.2022r.
OŚN.6840.16.2019.KJ

Wójt Gminy
Lidzbark Warmiński
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kłębowo.

Niezabudowana nieruchomość oznaczona jako działka nr 220/1 o pow. 2,82 ha położona
w obrębie Kłębowo. Działka gruntu częściowo porośnięta drzewostanem oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne. Nieruchomość położona jest od południowej strony gminy w odległości około 7 km od Lidzbarka Warmińskiego. Dojazd do nieruchomości drogą urządzoną Lidzbark Warmiński – Suryty. Otoczenie stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty użytkowane rolniczo. Kształt działki jest regularny, teren płaski, w około ½ części zachwaszczony z zakrzaczeniami. Zgodnie z Uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 11 lipca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kłębowo, gmina Lidzbark Warmiński, działka nr 220/1 jest oznaczona symbolem „MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz „KDW” jako tereny dróg wewnętrznych.
Księga wieczysta OL1L/00028559/5

Cena wywoławcza 290.000,00 zł + VAT Wadium 29.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 14 lipca 2022r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.
Poprzedni przetarg: 28.04.2022r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 11 lipca 2022r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

działka Kłębowo

Print Friendly, PDF & Email