Na podstawie podpisanego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Lidzbark Warmiński, porozumienia przyznano Gminie Lidzbark Warmiński środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2023 roku w wysokości
110 380,00 zł.

Celem projektu jest dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowych.

Zadaniem realizacji projektu jest odbycie przez młodocianego pracownika nauki zawodu i zdanie egzaminu lub ukończenie przez młodocianego pracownika przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu zgodnie z przepisami. Efektem dofinansowania jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.

 

dofinansowanie dla młodocianych

Print Friendly, PDF & Email