Znak sprawy: IZP.271.2.6.2022.KA

Data: 15.07.2022r.

1. Zamawiający:
Gmina Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński
Telefon (089) 767 32 74
e-mail: a.krynicka@gminalidzbark.com
NIP: 743-18-62-715
Faks (089)767 32 74

2. Zamówienie na wykonanie usługi nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 późn.zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych 12 obiektów komunalnych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński. Opracowania należy sporządzić według przepisów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021, poz.2454). Szczegółowo wymagania i oczekiwania Zamawiającego dla poszczególnych obiektów określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

4. Informacje podstawowe:
1) Celem opracowań programów funkcjonalno-użytkowych jest przygotowanie dokumentacji w przedmiocie zamówienia jak powyżej, która posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie Wykonawcy robót w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

2) Programy funkcjonalno-użytkowe będą stanowić podstawę do opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 późn.zm.).

3) Przed złożeniem oferty Wykonawca dokona wizji w terenie poszczególnych budynków komunalnych w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników (odpowiedniej technologii, doboru materiałów i urządzeń) wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ofertowej. Wykonawca zapozna się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty.

4) Wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych do opracowania programów funkcjonalno-użytkowych ponosi Wykonawca.

5. Inne istotne informacje:
1) Zmiany wymagań i oczekiwań zawartych w załączniku do zapytania ofertowego, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania programów funkcjonalno-użytkowych przez Wykonawcę, nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia umownego oraz przedłużenia terminu realizacji umowy za wyjątkiem sytuacji opisanej w umowie.

2) Wykonawca na poszczególnych etapach sporządzania programów funkcjonalno-użytkowych musi uzyskać akceptację Zamawiającego w stosunku do formy, zawartości, rozwiązań projektowych, parametrów technicznych zastosowanych materiałów, itp.

3) Modernizację obiektów i instalowanie urządzeń należy zaprojektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność modernizacji i eksploatacji.

4) Wykonawca sporządzi, zbiorcze zestawienie kosztów do każdego obiektu budowlanego zależnie od zastosowanych materiałów, technologii i organizacji robót, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, oraz przedstawi je w formie tabelarycznej dla wymaganych branż robót budowlanych.

5) Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań prototypowych.

6) Całość opracowania należy wykonać w ilości:
• Wersja papierowa w 2 egzemplarzach w wersji papierowej dla każdego obiektu budowlanego objętego zamówieniem oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD,
• Pliki tekstowe należy zapisać w formatach *.pdf i *.doc.
• Pliki rysunkowe należy zapisać w formatach *.pdf, *.dgn, *.dwg.
• Arkusze kalkulacyjne należy zapisać w formatach *.pdf i *.xls (Excel)
• Wersja elektroniczna opracowania będzie w pełni zgodna z wersją papierową.

6. Warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadać niezbędną wiedzę oraz doświadczenie zawodowe oraz powinien dysponować potencjałem technicznym i osobowym.

7. Warunki wykluczenia.
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Ponadto wykluczeniu podlegają wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa powyżej, do oferty należy złożyć: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według wzoru Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.

8. Termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Kryterium oceny ofert. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium: Kryterium: cena – znaczenie 100%.
Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
Sposób oceny oferty – Zamawiający będzie oceniał ofertę na podstawie podstawienia do wzoru zawartego poniżej, odpowiednich cen przedstawionych w ofertach. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę ofertową podaną w formularzu ofertowym.
Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:
PK= [CN / CR] x 100
PK – ilość punktów dla kryterium, CN – najniższa oferowana cena, CR – cena brutto oferty rozpatrywanej
WYKONAWCA może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
12. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać na
e-mail : a.krynicka@gminalidzbark.com na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z wymaganym oświadczeniem do dnia 25.07.2022 r. do godz. 10:00.
13. Zamawiający wymaga oświadczenia w formularzu ofertowym, że wybór przedmiotowej oferty :
1) nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego*;
2) będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
w zakresie i wartości*…………………………………………………………………….
14. Zamawiający zastrzega, że zaproszenie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
15. Zgodnie z art. 70¹ § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U.
z 2022r., poz.1360) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.
16. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Kierownika Zamawiającego następuje zaniechanie realizacji zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia

Załącznik nr 3-Wzór umowy

Załącznik nr 2-Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 1-OPZ

Print Friendly, PDF & Email