ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn:   „Poprawa efektywności energetycznej Budynku Urzędu Gminy  Lidzbark Warmiński”

    Lidzbark Warmiński  dn. 14.11.2023 r.

GKB.7031.2.14.2023.DB

 Zamawiający:                                                                                       

Gmina Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1,   1
1-100 Lidzbark Warmiński                                                                                                                                          

NIP 743-18-62-715

tel.  89-767-32-74,

e-mail: gminalidzbark@pnet.pl

adres strony internetowej www.gminalidzbark.com

 

Zapytanie ofertowe

Gmina Lidzbark Warmiński zaprasza do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto 130.000 zł na zadanie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński”

Zamówienie  stanowiące przedmiot umowy zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 11 września  2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 z póź. Zm.).

 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla następującego obiektu:

1.1.  Budynek Urzędu Gminy przy ul. Krasickiego 1 w Lidzbarku Warmińskim –  działka nr 32, obręb 10, gmina Lidzbark Warmiński, opis inwestycji:

Planowana inwestycja obejmuje głównie wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej na wzór zabytkowej, w tym odtworzenie dawnych drzwi ewakuacyjnych, docieplenie więźby dachowej, docieplenie fundamentów, w tym wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz odwodnienie opaski fundamentu, wraz z robotami towarzyszącymi, które będą niezbędne do uzyskania założonego efektu.

Przedsięwzięcie przewiduje audyt efektywności energetycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

 

1.2. Całość opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji j.n:

 

 • inwentaryzacja obiektu
 • audyt energetyczny
 • szczegółowy przedmiar robót
 • kosztorys inwestorski
 • koncepcję planowanej inwestycji
 • projekty techniczne planowanych robót
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla wszystkich prac ujętych w projektach budowlanych
 • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich robót
 • wizualizacja planowanej inwestycji

 

1.3. Całość dokumentacji należy wykonać w ilości:

Wymagania Zamawiającego co do ilości opracowań opisano szczegółowo w załączniku  nr 1.

 • Inwentaryzacja budynku w 3 egz. + wersja elektronicznej na nośnikach CD/DVD,
 • Audyt energetyczny w 3 egz. + wersja elektronicznej na nośnikach CD/DVD,
 • Projekty techniczne w 5 egzemplarzach w wersji papierowej odrębnie dla każdego obiektu budowlanego objętego zamówieniem + wersja elektronicznej na nośnikach CD/DVD,
 • pliki tekstowe należy zapisać w formatach *.pdf i *.doc.
 • pliki rysunkowe należy zapisać w formatach *.pdf, *.dgn, *.dwg.
 • arkusze kalkulacyjne należy zapisać w formatach *.pdf i *.xls (Excel)
 • wersja elektroniczna opracowania będzie w pełni zgodna z wersją papierową.

 

1.4. Audyt energetyczny obiektu, winien zostać wykonany zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r., w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U.2009.43.346 z dnia 2009.03.18 z póź. zm.)

1.5. Projekty budowlane, kosztorysy inwestorskie, szczegółowe przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne winny zostać opracowane zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami a w szczególności;

a/ Ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane  (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12    z póź zm.)

b/ Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z  dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29), w sprawie określenia metod i podstaw    

 sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

                 programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29) 
c/ Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r., (Dz.U. 2021 poz. 2454 z póź. zm.) w sprawie  szczegółowego zakresu i formy

                dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych   wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego

 

1.6.Wszystkie roboty termomodernizacyjne na budynku Urzędu Gminy przy ul. Krasickiego 1,  wpisanym na listę zabytków, będą wymagały uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie.

 1. Termin wykonania zamówienia

2.1.Termin wykonania zamówienia:  do 15.01.2024r.

 1. Warunki realizacji zamówienia

3.1. Płatność nastąpi w terminie 30 dni po dostarczeniu faktury licząc od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

 1. Osoba do kontaktów

4.1. W sprawie przedmiotu zamówienia:

Adrian Ficek  Tel. 89-767-32-74 wewn. 25                    email: a.ficek@gminalidzbark.com

4.2. W sprawie procedury udzielenia zamówienia:

Adrian Ficek  Tel. 89-767-32-74 wewn. 25                    email: a.ficek@gminalidzbark.com

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

5.1. Przed złożeniem oferty Wykonawca dokona wizji w terenie budynku Urzędu Gminy przy ul. Krasickiego 1, w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników (odpowiedniej technologii, doboru materiałów i urządzeń) wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ofertowej. Wykonawca zapozna się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty.

 

5.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami (państwowymi i konserwatorskimi).

5.3.Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

5.4.Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

5.5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

5.6. Oferta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

5.7. Oferta powinna zawierać dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o ich przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w niezbędnych specjalnościach

5.8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 1. a)    Wypełniony i podpisany druk oferty cenowej – załącznik nr 3
 2. b)    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego  – załącznik nr 4

 1. Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę

6.1. Ofertę proszę  złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1, 11-00 Lidzbark Warmiński, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres email: a.ficek@gminalidzbark.com  (proszę o wpisanie w tytule wiadomości  ” Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński”. Ofertę należy złożyć do dnia 27.11.2023r. do godz. 10.00.

6.2. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

6.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie  internetowej Zamawiającego. Wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy powiadomimy telefonicznie.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

7.1. Cena ofertowa jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT, naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

7.2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

7.3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Kryteria oceny ofert

8.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – znaczenie kryterium – 100 %

8.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta,  oferenta który zaproponuje najniższą, cenę.

8.3. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

 1. Składanie ofert dodatkowych.

9.1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert  jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

9.2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 1. Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu

10.1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

10.2. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10.3. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.

 1. Podstawa nieudzielenia zamówienia

11.1. Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.

11.2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

11.3. W przypadku, o którym mowa w rozdziale 9, zostały złożone oferty dodatkowe
o takiej samej cenie.

11.4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.5. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11.7. Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

11.8. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Kierownika Zamawiającego, następuje zaniechanie realizacji zamówienia.

 1. Informacje dodatkowe

12.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie.

12.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.

12.3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

Załączniki

 

 

Print Friendly, PDF & Email