Data: 20.06.2023r.

Znak sprawy: GKB.7021.1.BA.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KOTŁA GRZEWCZEGO C.O.

1. Zamawiający:

Gmina Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński
Telefon (89) 767 32 74
e-mail: gminalidzbark@pnet.pl
NIP: 743-18-62-715

2. Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż bezobsługowego, fabrycznie nowego kotła na paliwo stałe PELLET wraz ze wszystkimi elementami oprzyrządowania do ogrzania budynku komunalnego wykonanego w starej technologii bez ocieplenia, na terenie Gminy Lidzbark Warmiński w miejscowości Ignalin 8. Kocioł musi posiadać wymagania dotyczące efektywności zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności posiadać certyfikat EcoDesign i 5 klasę emisji spalin.
Przed przygotowaniem oferty wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników (dostosowanie mocy nominalnej kotła, odpowiedniej technologii, dobór materiałów i urządzeń) wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ofertowej. Wykonawca w cenie ofertowej ujmie wszystkie elementy instalacji i prace dodatkowe, które są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania kotła.

4. Wymagania techniczno-jakościowe:
a) Kocioł powinien być przeznaczony do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania w układzie otwartym wymuszonym.
b) Kocioł bezobsługowy, który wymaga ręcznego czyszczenia minimum 2 razy do roku, przed i po sezonie grzewczym.
c) Kocioł wyposażony w automatyczny system samoczyszczący wymiennik oraz system automatycznego odpopielania.
d) Kocioł powinien posiadać: kompletny wymiennik, kompletny zespół palnika, modem internetowy, sterownik pokojowy, kosz zasypowy dostosowany do warunków danej kotłowni, instrukcję obsługi kotła, deklarację zgodności, certyfikaty kotła, świadectwa badań, zestaw czyszczący kotła, podajnik zewnętrzny, dodatkowy ślimak podający.

5. Zakres zamówienia obejmuje:
a) Dobór kotła do kotłowni, która będzie współdziałać z instalacją c.o. Przy doborze kotła centralnego ogrzewania na pellet należy uwzględnić ogrzewaną powierzchnię, kubaturę budynku i aktualny stan techniczny budynku.
b) Demontaż istniejącego kotła c.o. wraz z wyniesieniem przed budynek.
c) Dostawa (zakup), wniesienie i montaż kotła na pellet wraz z wszystkimi elementami oprzyrządowania do kotłowni zlokalizowanej na terenie gminy Lidzbark Warmiński
w miejscowości Ignalin 8 (budynek komunalny).
d) Dostosowanie połączeń do istniejącej w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania kotła oraz wymiana elementów instalacji hydraulicznej.
e) Wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco).
f) Uruchomienie kotła i przeszkolenie upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński w zakresie jego obsługi.
g) Moc nominalna kotła powinna być dostosowana do kubatury ogrzewanego budynku wynoszącej 3200 m3.

6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

7. Termin wykonania zamówienia: do 16.08.2023r. od dnia podpisania umowy.

8. Kryterium oceny ofert – cena – 100%. W ofercie należy podać cenę netto i brutto.
Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą.

9. Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać do dnia 30.06.2023r. do godz. 10:00

10. W formie skanu podpisanego formularza ofertowego na e-mail a.ficek@gminalidzbark.com, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

11. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

12. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

13. Oferta ma obejmować całość zamówienia.

14. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

15. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie
z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

16. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert zostaną złożone z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców do negocjacji. Wykonawca nie może w negocjacjach zaoferować niższej ceny, niż w złożonej ofercie.

17. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

18. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
a) Zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.
b) Zostanie złożona przez oferenta niepodającego danych osobowych lub danych firmy.
c) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli zaoferowana cena budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
d) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
e) Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
f) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
g) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

19. Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

20. Zgodnie z art. 70¹ § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022r., poz. 1360 ze zm.) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania.

21. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Kierownika Zamawiającego, następuje zaniechanie realizacji zamówienia.

22. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub treści złożonych oświadczeń lub dokumentów, a także wezwać do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do ich udzielenia w terminie i formie przez siebie wskazanych.

23. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający może wyjaśnić treść lub pozostawić taki wniosek bez rozpoznania.

24.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

25. Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:
a) Załącznik Nr 1 – wzór formularza ofertowego
b) Załącznik Nr 2 – wzór umowy
c) Załącznik Nr3 – klauzula informacyjna RODO

Print Friendly, PDF & Email