Znak sprawy : GKB.7021.3.2023.BA                                                                                                             Data : 28.09.2023r.

                                                          

ZAPROSZENIE  OFERTOWE

na dostawę i montaż kotła c.o. na pellet i wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.

 

 1. Zamawiający :

Gmina Lidzbark Warmiński

 1. Krasickiego 1

11-100 Lidzbark Warmiński

NIP: 743-18-62-715

            telefon (89) 767 32 74

            e-mail: gminalidzbark@pnet.pl

 

 1. Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605). Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z zachowaniem zasad konkurencyjności w formie zaproszenia ofertowego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania zamawiającego.
 • Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż bezobsługowego, fabrycznie nowego kotła c.o. na paliwo stałe PELLET wraz z wykonaniem nowej instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania z wszystkimi elementami  oprzyrządowania
  (w tym termostatu pokojowego, modemu internetowego do obsługi zdalnej przez aplikację) do ogrzania budynku magazynowo – warsztatowego wykonanego w starej technologii bez ocieplenia, na terenie Gminy Lidzbark Warmiński w miejscowości Długołęka 9 oraz przeniesienie komina istniejącego w miejsce lokalizacji kotła.
 • Zakres zamówienia obejmuje :
 1. dobór kotła oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na pellet do ogrzewanej powierzchni, kubatury budynku i aktualnego stanu technicznego budynku;
 2. dobór mocy nominalnej kotła oraz ilość grzejników do kubatury ogrzewanego budynku wynoszącej 490 m3 i powierzchni użytkowej wynoszącej 175 m2;
 3. zakup, dostawę, wniesienie i montaż kotła c.o. na pellet wraz z wszystkimi elementami oprzyrządowania do budynku zlokalizowanego na terenie gminy Lidzbark Warmiński
  w miejscowości Długołęka 9 (budynek magazynowo -warsztatowy);
 4. dostosowanie orurowania, grzejników, zaworów, termostatów, pomp obiegowych
  oraz połączeń do wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w celu zapewnienia prawidłowego działania kotła oraz instalacji;
 5. wykonanie próby ciśnieniowej z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco);
 6. napuszczenie do instalacji niezamarzającego płynu,  uruchomienie kotła i przeszkolenie upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński w zakresie jego obsługi.
 • Wszystkie prace związane z montażem kotła grzewczego oraz wykonaniem nowej instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi i wymogami.
 • Wymagania techniczno-jakościowe:
 1. kocioł spełniający wymagania dotyczące efektywności zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności posiadający certyfikat EcoDesign i 5 klasę emisji spalin;
 2. kocioł przeznaczony do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania
  w układzie otwartym wymuszonym;
 3. kocioł bezobsługowy, który wymaga ręcznego czyszczenia minimum 2 razy do roku, przed i po sezonie grzewczym;
 4. kocioł wyposażony w : automatyczny samoczyszczący wymiennik, system automatycznego odpopielania, kompletny wymiennik, kompletny zespół palnika, modem internetowy, sterownik pokojowy, kosz zasypowy dostosowany do warunków danej kotłowni, zestaw czyszczący kotła, podajnik zewnętrzny,
 5. do kotła należy załączyć : instrukcję obsługi kotła, deklarację zgodności, certyfikaty kotła, świadectwa badań;
 6. instalację wewnętrzną należy poprowadzić rurami stalowymi oraz wyposażyć
  w grzejniki stalowe (płytowe);
 7. instalację centralnego ogrzewania należy zalać płynem o niskiej temperaturze zamarzania.
 • Istotne dla stron postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia.
 1. Termin wykonania zamówienia : 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

 1. Kryterium oceny ofert – cena -100%. Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do wniesienia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

 

 1. UWAGA: przed przygotowaniem oferty wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, w celu oceny i na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników (dostosowanie mocy nominalnej kotła, odpowiedniej technologii, dobór materiałów i urządzeń) wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ofertowej. Wykonawca w cenie ofertowej ujmie wszystkie elementy instalacji i prace dodatkowe, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania i bezawaryjnego działania kotła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać do dnia 06.10.2023r. do godz. 12:00 w formie skanu podpisanego formularza ofertowego na e-mail ficek@gminalidzbark.com, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.

 

 1. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

 

 1. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

 

 1. Oferta ma obejmować całość zamówienia.

 

 1. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

 

 1. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie
  z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

 

 1. Oferta zostanie odrzucona :
 • jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;
 • jeżeli zostanie złożona przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy.

 

 1. Zamawiający zastrzega, że zaproszenie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

 

 1. Zgodnie z art. 70¹ § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022r., poz. 160 ze zm.) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia zaproszenia

 

 1. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Kierownika Zamawiającego następuje zaniechanie realizacji zamówienia.

 

 1. Załączniki :

ZAPYTANIE OFERTOWE PIEC C.O. I INSTALACJA C.O.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 

 

Print Friendly, PDF & Email