ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Zamówienie na podstawie art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 z póź zm.)

Gmina Lidzbark Warmiński zaprasza do składania ofert na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych według załączonego wykazu budynków – załącznik nr 1,2,3,4 (z wykluczeniem kontroli przewodów kominowych i instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń , osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów) wraz z wpisaniem do książek obiektów budowlanych wyników z przeglądów zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego (z.U. z 2010 Nr 243 poz.1623 ). Realizacja oferty do 10 grudnia 2014 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego z dopiskiem „OFERTA NA PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH” na załączonych formularzach stanowiących załącznik nr 5 i 6 do zaproszenia w siedzibie zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, pokój nr 19 lub pocztą na adres zamawiającego do dnia: 24 września 2014 r, do godz. 10:00

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen