Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

W związku z ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa naborem wniosków, Gmina Lidzbark Warmiński zamierza wnioskować o dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin po Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej w Lidzbarku Warmińskim i Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej w Kraszewie.

Przedsięwzięcie dotyczy wsparcia rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu, w tym wykorzystania sprzętu komputerowego do wyłącznego użytku dziecka uczącego się, w szczególności w przypadku nauki w systemie nauki zdalnej. Do uczestnictwa w projekcie kwalifikują się uczniowie szkoły podstawowej, średniej, w tym również osoby, które osiągnęły pełnoletność, jak i dzieci uczęszczające do klasy 0 szkół podstawowych, uczniowie szkół zawodowych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane po przyznaniu Gminie Lidzbark Warmiński środków finansowych w formie Grantu. Przyznane środki finansowe będą mogły być wydatkowane:

– wyłącznie na zakup nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem i ubezpieczeniem.

Sprzęt komputerowy, który może zostać dofinansowany w ramach konkursu „Granty PPGR” to: komputer stacjonarny, przenośny komputer będący laptopem, tablet. Maksymalne stawki jakie Gmina może przyjąć za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej to: 3 500 PLN za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 500 PLN za zakup tabletu. W cenę dodatkowo należy wliczyć urządzenia peryferyjne i akcesoria (mysz, klawiatura, ładowarka) oraz niezbędne oprogramowanie i ubezpieczenie, ewentualnie dostęp do Internetu, w przypadku gdy gospodarstwo domowe nie posiada żadnej usługi dostępu do Internetu.

Dopuszczalny jest zakup komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami. Jednakże niezbędne będzie właściwe uzasadnienie wysokości kosztów zakupu takiego sprzętu.

Ile dzieci liczy rodzina, o tyle komputerów możemy wnioskować.

Gmina, jako Grantobiorca, zgodnie z warunkami projektu będzie zobowiązana do utrzymania efektów projektu tj. środków trwałych i usług nabytych w ramach projektu  przez okres 2 lat od zakończenia projektu, w związku z czym Gmina zakupi i użyczy zakupiony sprzęt komputerowy rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka uczącego się lub uczniowi pełnoletniemu, na podstawie zawarcia umowy użyczenia i powierzenia opieki nad sprzętem na wymagany przepisami okres. Rodzic, opiekun prawny/uczeń zostanie zobowiązany do odpowiedzialności materialnej za utratę sprzętu komputerowego, bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją. Wraz z zakończeniem obowiązywania umowy sprzęt będzie mógł stać się własnością użytkownika.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” jest pobranie, wypełnienie i złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów OŚWIADCZENIA wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – osobiście w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński (ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński) lub za pośrednictwem poczty

do dnia 28 października 2021 r.

Wszelkie informacje pod numerem tel. 89 767 32 74 wew. 33

OŚWIADCZENIE jest obowiązkowym dokumentem niezbędnym Gminie Lidzbark Warmiński do tego, aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia oraz potwierdzeniem faktu, że:

  1. dziecko zamieszkuje miejscowość,  w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej

i

  1. dziecko jest członkiem rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), która kiedyś pracowała i mieszkała w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej, co należałoby udokumentować (wymóg nieobowiązkowy). W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy dołączyć je do niniejszego oświadczenia.

i

  1. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia,
    w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020
    i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Oświadczenia do pobrania w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński lub ze strony internetowej http://gminalidzbark.com

Zapraszamy

 

Zał 1 Oświadczenie_rodzicaopiekuna_prawnego-2

Zał. 2 Oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_uczących się_w_roku_szkolnym_20212022_którzy_ukończyli_18_rok_życia)-2

zał. 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Grant zał.

zał. 4 wybór sprzetu

 

Print Friendly, PDF & Email