ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74, fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na
„Zakup i dostawę wielofunkcyjnego pługa odśnieżającego do koparko-ładowarki”
Sygnatura akt: OG.271.1.14.2014.KA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gminalidzbark.com


Lidzbark Warmiński: Zakup i dostawa wielofunkcyjnego pługa odśnieżającego do koparko-ładowarki
Numer ogłoszenia w BZP : 250889 – 2014; data zamieszczenia: 03.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lidzbark Warmiński , ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7673274, faks 089 7673274.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa wielofunkcyjnego pługa odśnieżającego do koparko-ładowarki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wielofunkcyjnego pługa odśnieżającego do koparko-ładowarki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) urządzenie fabrycznie nowe
2) pług o zmiennej geometrii umożliwiający ustawienie go w 3 pozycjach roboczych w zależności od charakteru wykonywanej pracy: pozycja dziobowa, łyżka, klasyczna (prawostronna lub lewostronna)
3) skrzydła pługa wyprofilowanie i uniesione ku górze, ograniczające wyrzucanie śniegu na kabinę operatora Parametry pracy: szerokość odśnieżania przy kącie 900 min. 2,80 m szerokość odśnieżania przy kącie 300 min. 3,00 m szerokość odśnieżania w funkcji łyżki min. 2,20 m szerokość odśnieżania przy kącie 450 min. 2,50 m wysokość dziobu min. 0,85 m wysokość tylna skrzydeł lemiesza min. 1,30 m waga: min. 850 kg
4) odkładnica metalowa zakończona u dołu lemieszem skrawającym wykonanym ze stali o zwiększonej odporności na ścieranie
5) światła pozycyjne oraz oznakowanie części odkładnicy wystającej poza obrys pojazdu za pomocą ukośnych biało-czerwonych pasów,
6) sterowanie hydrauliczne pługa związane bezpośrednio z układem hydraulicznym koparko-ładowarki
7) pług wyposażony w czołownicę przystosowaną do szybkozłącza hydraulicznego do koparko-ładowarki JCB 4CX ECO,
8) dostawca wyłoniony w przetargu dostarczy urządzenie do siedziby Zamawiającego i dokona jego montażu na koparko-ładowarce..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.31.31.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art.22 ust.1, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art.22 ust.1, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art.22 ust.1, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art.22 ust.1, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art.22 ust.1, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•    1 – Cena – 95
•    2 – Gwarancja – 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wynikającej z przepisów prawa zmiany stawki podatku VAT, w stosunku do stawki z dnia sporządzenia oferty wykonawcy, złożonej w niniejszym postępowaniu;
2. W przypadku zmiany osób wymienionych w umowie reprezentujących strony;
3. Zmiany terminu wykonania zamówienia niezależnego od Wykonawcy;
4. Wszystkie zmiany muszą być zawarte na podstawie aneksu do umowy wprowadzającego te zmiany podpisanego przez obie strony umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminalidzbark.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, pokój Nr 31 lub pobrać ze strony internetowej.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2014 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, pokój Nr 19 lub przesłać na adres Zamawiającego..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen