WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Lp. Nr działki
Obręb
Powierzchnia
działki
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena nieruchomości Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nr księgi wieczystej
1 32/36

Suryty

 

OL1L/00029744/6

0,3024 ha

 

Nieruchomości znajdują się w południowej części gminy Lidzbark Warmiński, we wsi Suryty nad jeziorem Blanki w odległości ok. 14km od Lidzbarka Warmińskiego. Dojazd drogą powiatową o nawierzchni utwardzonej oraz drogą wewnętrzną o nawierzchni gruntowej dobrze utrzymanej. Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka gruntu nr 32/36 o pow. 0,3024 ha ma nieregularny kształt, łagodnie opadający w kierunku jeziora. Działka gruntu nr 32/25 o pow. 0,0524 ha ma nieregularny kształt, teren płaski. Na działce ewidencyjnej nr 32/36 posadowiony jest budynek mieszkalny w trakcie budowy Budowany obiekt to budynek posadowiony w zabudowie zespolonej z budynkiem mieszkalnym położonym na działce gruntu nr 32/35 o pow. 0,0524 ha. Budynek na działce gruntu nr 32/36 jest podpiwniczony, parterowy, z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej kondygnacji nadziemnych 168,31m2 oraz powierzchni piwnicy 137,41m2. Niezakończona realizacja budowy – nie udzielono pozwolenia na użytkowanie. Budynek na działce gruntu nr 32/35 jest podpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych i poddaszu użytkowym. Powierzchnia użytkowa kondygnacji nadziemnych wynosi 143,90m2, natomiast powierzchnia piwnicy wynosi 102,04m2. Niezakończona realizacja budowy – nie udzielono pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie z uchwałą XI/118/99 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Lidzbark Warmiński /na obszarze wsi Suryty/ zatwierdzonego uchwałą Nr V/18/89 Gminnej Rady Narodowej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24.02.1989r. poz. 140, działki nr 32/36 i 32/35 obręb Suryty, w części stanowiącej grunty zabudowane, położone są na terenie oznaczonym symbolem: „MT – Indywidualna zabudowa rekreacyjna. Wysokość zabudowy – jedna kondygnacja plus poddasze użytkowe. Na jednej działce może być zlokalizowany jeden budynek rekreacyjny i jeden budynek gospodarczy”. Pozostałe części działek nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński, obowiązującego do dnia 31.12.2002r., pozostałe części działek przeznaczone były na cele rolne. 550.000,00 zł netto
(w tym: 379.610,00 zł

zwolnione z VAT oraz 170.390,00 + VAT)

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
32/35

Suryty

 

OL1L/00016553/6

0,0524 ha

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 27.07.2023r., na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej  prasie i na stronie internetowej.

Uwaga!!! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

WYKAZ-NIERUCHOMOŚCI-PRZEZNACZONYCH-DO-SPRZEDAŻY 27.07.2023

Print Friendly, PDF & Email