Wójt Gminy Lidzbark Warmiński na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2031 r. poz. 344) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Lp. Nr działki
Obręb
Powierzchnia
działki
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena nieruchomości Informacje
o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
 

Nr księgi wieczystej

 

 

 

1.

 

66

Runowo

 

 

 

 

0,0200 ha

Działka nr 66 położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 513. Tereny bezpośrednio przyległe stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka ma regularny kształt, ukształtowanie terenu płaskie. Działka jest niezabudowana, częściowo ogrodzona, porośnięta trawą i pojedynczymi drzewami. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną – dz. nr 82/2 obręb Runowo, o nawierzchni gruntowej dobrze utrzymanej. Działka posiada bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej i sieci elektrycznej. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński” zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/273/2021 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2021r., działka położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 4 000,00 zł Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 

 

OL1L/00029435/7

 

 

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 09.03.2023r., na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej  prasie i na stronie internetowej.

Uwaga!!! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

wykaz Runowo

 

Print Friendly, PDF & Email