Wójt Gminy Lidzbark Warmiński na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Lp. Nr działki
Obręb
Powierzchnia
działki
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena nieruchomości Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Terminy wnoszenia opłat Zasada aktualizacji opłat Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nr księgi wieczystej
1 22/7

Markajmy

15,6300 ha Nieruchomość niezabudowana położona w odległości około 0,5 km od Lidzbarka Warmińskiego. Teren o zwiększonej deniwelacji. Na działce występują grunty leśne, które zajmują 35% powierzchni. Niezbędna trzebież. Zgodnie z Uchwałą nr IX/68/2019  Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 sierpnia 2019 r .w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński oznaczona jest częściowo symbolem R4 – tereny rolnicze. 1 000 000,00 zł Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
OL1L/00020500/1

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 10.08.2023r., na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej  prasie i na stronie internetowej.

Uwaga!!! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

Print Friendly, PDF & Email