ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Wyjaśnienie SIWZ

Data : 17.12.2015 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych   pod numerem 182805-2015 w dniu 10.12.2015 r.

 

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:             Gmina Lidzbark Warmiński

REGON:                                           510742787

NIP:                                                   743-18-62-715

Miejscowość                                  Lidzbark Warmiński

Adres:                                              ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel/fax (089) 767 32 74

e-mail: aniaprzetarg@op.pl

 

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) wyjaśniam treść pytań skierowanych do zamawiającego:

Pytanie 1:

Czy limit 5 000 z na szyby dotyczy wszystkiego razem, czy na każdą lokalizację, (czyli 9 lokalizacji po 5 000 zł)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazany limit dotyczy wszystkich lokalizacji.

 

Pytanie 2:

Dotyczy części I zamówienia.

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

  1. a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
  2. b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
  3. c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje ,że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej .

Stan zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów użyteczności publicznej ( obiekt Urzędu Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, obiekty szkolne, świetlice wiejskie, remizy strażackie i inne obiekty budowlane w tym budynki mieszkalne) spełniają wszelkie wymagania stanu bezpieczeństwa pożarowego wynikające z obowiązujących przepisów.

Obiekty posiadają opracowane aktualne instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 07 czerwca 2007r. Wszystkie obiekty zabezpieczone są w normatywną ilość sprzętu gaśniczego zgodnie z normami należności.

 

Pytanie 3:

Dotyczy części I zamówienia.

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z wymogami prawa budowlanego, na bieżąco prowadzone są wszystkie przeglądy obiektów a mianowicie: pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, przewodów kominowych i wentylacyjnych, instalacji gazowej itp.

Obiekty w zasobach komunalnych Zamawiającego podlegają harmonogramowym kontrolom stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez Państwową Powiatową Straż Pożarną w Lidzbarku Warmińskim.

Ponadto Zamawiający posiada zawartą umowę z Zakładem Usług p.poż. Piotr Hir Kabikiejmy Dolne 21 , na stałe przeglądy i konserwację sprzętu i urządzeń p.poż. w wyżej wymienionych obiektach.

 

Pytanie 4:

Dotyczy części I zamówienia.

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na bieżąco prowadzone są wszystkie przeglądy obiektów a mianowicie: pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, przewodów kominowych i wentylacyjnych, instalacji gazowej itp..

Obiekty w zasobach komunalnych Zamawiającego podlegają harmonogramowym kontrolom stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez Państwową Powiatową Straż Pożarną w Lidzbarku Warmińskim.

Ponadto Zamawiający posiada zawartą umowę z Zakładem Usług p.poż. Piotr Hir Kabikiejmy Dolne 21 , na stałe przeglądy i konserwację sprzętu i urządzeń p.poż. w wyżej wymienionych obiektach.

Pytanie 5:

Dotyczy części I zamówienia.

Jakie są największe zagrożenia zewnętrzne ubezpieczanego mienia – chodzi o zagrożenie ze strony znajdujących się w sąsiedztwie przedsiębiorstw?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć i wskazać największego zagrożenia zewnętrznego ubezpieczanego mienia. Zamawiający informuje, że w jego opinii w sąsiedztwie ubezpieczonego mienia nie występują przedsiębiorstwa stwarzające zagrożenie.

 

Pytanie 6:

Dotyczy części I zamówienia.

Czy na terenie jest wysypisko śmieci i sortownia odpadów i czy taka działalność jest włączona do OC-jakie są procedury zabezpieczające przed skażeniem środowiska?

Odpowiedź:

Zamawiający nie prowadzi tego typu działalności.

 

Pytanie 7:

Dotyczy części I zamówienia, klauzul obligatoryjnych.

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych (obligatoryjna nr 10) – proszę o dopisanie w treści:

Odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu, transportu, ceł i innych opłat, – jeżeli podane koszty były ujęte w sumie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 8:

Dotyczy części I zamówienia, klauzul obligatoryjnych.

Klauzula ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy (obligatoryjna nr 14) – proszę o wprowadzenie okresu nieużytkowania mienia do 6 m-cy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 9:

Dotyczy części I zamówienia, klauzul obligatoryjnych.

Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych (obligatoryjna nr 18) – jakie są zabezpieczenia przeciw kradzieżowe w mieniu-proszę o informację czy spełnia podstawowe wymogi stosowane przez Ubezpieczycieli(zamki, alarmy, dozór). Czy są lokalizacje, w których klient powinien zwiększyć poziom stosowanych zabezpieczeń ze względu na wcześniejsze szkody?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynki posiadają podstawowe zabezpieczenia w postaci m.in. zamków. Zamawiający nie potwierdza, ze zabezpieczenia spełniają podstawowe wymogi stosowane przez Wykonawców. Zamawiający informuje, że nie ma lokalizacji w których musiałby zwiększyć poziom stosowanych zabezpieczeń ze względu na wcześniejsze szkody.

 

Pytanie 10:

Dotyczy części I zamówienia, klauzul obligatoryjnych.

Klauzula miejsca ubezpieczenia(obligatoryjna nr 24) – proszę o wprowadzenie warunku rozliczenia składki po zakończeniu okresu ochrony

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 11:

Dotyczy części I zamówienia, klauzul obligatoryjnych.

Klauzula czasu ochrony (obligatoryjna nr 27) – proszę o dopisanie w treści:

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje na nowo najpóźniej z chwilą uznania jego rachunku kwotą zaległej składki i za jego zgodą. Dotyczy wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 12:

Dotyczy części I zamówienia, klauzul obligatoryjnych.

Klauzula wypowiedzenia umowy (obligatoryjna nr 32) – wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela w okresach rocznych w przypadku szkodowości brutto przekraczającej 60%. Wypowiedzenie musiałoby być złożone wcześniej (po 9 miesiącach ubezpieczenia w każdym roku), aby umożliwić wybór nowego Ubezpieczyciela lub dokonania negocjacji warunków ubezpieczenia w tych ryzykach, które generują największą szkodowość

Proponuje treść:

Umowa Generalna Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę generalną jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1)         Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie generalnej,

2)         Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,

3)         Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:

  • gdy szkodowość rozumiana, jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych rodzajów ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje ubezpieczeń) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 50% – utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 50% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek(składek) ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek(stawek) w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony składki(stawki) na kolejny okres nie ulegają zmianie.

Termin: stawki -dotyczą ub. mienia a składki- OC

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 13:

Dotyczy części I zamówienia, klauzul obligatoryjnych.

Klauzula katastrofy budowlanej(obligatoryjna nr 37) – proszę o ograniczenie przedmiotu objętego klauzulą do:

Obiektów nie starszych niż 50 lat lub starszych, ale po generalnych remontach, które posiadają odbiory końcowe dokonane przez organ nadzoru budowlanego, użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 14

Dotyczy części I zamówienia, klauzul fakultatywnych.

Klauzule terroryzmu i strajków (fakultatywne Nr 41 i 42) – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 15:

Dotyczy części I zamówienia, klauzul fakultatywnych.

Klauzula 168 godzin (fakultatywna nr 51) – proszę o zmianę na 72 godziny

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 16:

Dotyczy części I zamówienia.

Definicja huraganu – proszę o zmianę prędkości wiatru na 17 m/s

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 17:

Dotyczy części I zamówienia.

Definicja deszczu nawalnego- proszę o zmianę współczynnika natężenia na 4

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 18:

Dotyczy części I zamówienia.

OC imprezy-jakiego typu (rodzinne, ekstremalne, sportowe… – z jakim największym ryzykiem wiążą się te wydarzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie wskazać, które imprezy wiążą się z największym ryzykiem.

 

Pytanie 19:

Dotyczy części I zamówienia.

OC zarządcy dróg-jaki jest stan techniczny dróg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada i administruje 93,941 km dróg. Drogi publiczne w większości posiadają nawierzchnię żwirową ulepszoną, a ich stan jest dobry.

 

Pytanie 20:

Dotyczy części I zamówienia.

OC zarządcy dróg-proszę o zmianę zapisu dotyczącego czasu reakcji na zdarzenia z 72 godzin i 7 dni na 48 godzin i 3 dni

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 21:

Dotyczy części I zamówienia.

OC za produkt gastronomiczny- proszę o wyłączenie szkód w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie 22:

Dotyczy części I zamówienia.

Czy klient posiada parkingi strzeżone, jak są zabezpieczone i na ile miejsc?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada.

 

Pytanie 23:

Dotyczy części I zamówienia.

Proszę o potwierdzenie, że wszelkie imprezy organizowane na terenie Gminy z użyciem ogni sztucznych są obsługiwane przez profesjonalną firmę.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie 24:

Dotyczy części II zamówienia, klauzule fakultatywne, assistance.

Klauzula wynajmu pojazdu zastępczego-(fakultatywna nr 14) proszę o zmianę zapisu:

Okres minimum 7 dni na okres do 7 dni

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 25:

Dotyczy części II zamówienia, assistance.

Proszę o wprowadzenie zmian zapisu:

– pokryciu kosztów holowania do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego (limit kilometrów – minimum 100 km i max 130 km od miejsca wypadku, awarii),

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie będą miały OWU Wykonawcy.

 

Pytanie 26:

Dotyczy części II zamówienia, assistance.

Proszę o wprowadzenie zmian zapisu:

– zakwaterowania (max 3 doby bez wyżywienia) lub pokrycia kosztów kontynuowania podróży,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie będą miały OWU Wykonawcy.

 

Pytanie 27:

Dotyczy części II zamówienia, assistance.

Proszę o wprowadzenie zmian zapisu:

– wynajmu samochodu zastępczego w przypadku wypadku pojazdu, awarii pojazdu lub kradzieży pojazdu na okres minimum 3 dni i max 7 dni

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie będą miały OWU Wykonawcy.

 

Pytanie 28:

Dotyczy części II zamówienia, assistance.

Ubezpieczenie obejmuje również pomoc poszkodowanym w wypadku – proszę o sprecyzowanie, o jaką pomoc chodzi?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pomoc dotyczy m.in. transportu i zakwaterowania osób poszkodowanych  w wypadku.

 

Pytanie 29:

Dotyczy części II zamówienia, assistance.

Proszę o wprowadzenie zmian zapisu:

Ubezpieczenie dotyczy pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych (do DMC 3,5T) wskazanych w załączniku z wykazem pojazdów do tego ubezpieczenia.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie 30:

Dotyczy części II zamówienia, assistance.

Proszę o wprowadzenie zmian zapisu:

Minimalny zakres terytorialny – RP.- a maksymalny: terytorium państw Europy (z wyłączeniem Mołdawii i Rosji),

 

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie 31:

Dotyczy części II zamówienia.

Proszę o potwierdzenie prawidłowości rodzajów pojazdów w kolumnie G.

Lp. (A)

Marka (B)

Typ, model ( C)

Nr podw./ nadw. (D)

Nr rej. ( E)

Rodzaj pojazdu (F)

Rodzaj (G)

 
 
 

1

KIA

SORENTO

KNAJC52485A486091

NLI79EK

osobowy

osobowy, ciężarowe o ładowności do 750 kg

 

2

NISSAN

PICKUP 2.5 D

JN1CPUD22U0136162

NLI21FY

ciężarowy

ciężarowe o ładowności powyżej 750 kg do 2 ton

 

3

VOLKSWAGEN

T-4

WV2ZZZ70ZWX078557

NLIJ446

osobowy

osobowy, ciężarowe o ładowności do 750 kg

 

4

MAN

F04/19.322

WMAF041487M140567

NLI51EK

ciężarowy

ciężarowy o ładowności ponad 2 t

 

5

MERCEDES

BENZ

WDB9763641L457248

NLI40FW

specjalny

specjalny

 

6

Jelcz

 

07480

OLM2692

specjalny

specjalny

 

7

VOLKSWAGEN

WALDI

WV2ZZZ7HZ7H064638

NLIW299

osobowy

osobowy, ciężarowe o ładowności do 750 kg

 

8

MASSEY FERGUSON

MF 3075

B854SC299048

NLI49GX

ciągnik rolniczy

ciągnik rolniczy

 

9

PALMS

1200

0882874

NLI57GE

przyczepa ciężarowa rolnicza

przyczepa ciężarowa o ład. do 2 t (inne niż do 400kg)

 

10

JCB

4CXS

JCB4CXSML81336591

BRAK

koparka

pojazd wolnobieżny (typu maszyny budowlane)

 

11

BAUKEMA

SHL4

F-121175A

BRAK

równiarka

pojazd wolnobieżny (typu maszyny budowlane)

 

12

VOLKSWAGEN

CADDY

WV2ZZZ2KZ5X013015

NLI30EC

samochód osobowy

osobowy, ciężarowe o ładowności do 750 kg

 

13

STAR

266

6216672

NLIH015

specjalny

specjalny

 

14

VOLKSWAGEN

TRANSPORTER

WV1ZZZ7JZ7X021562

NLI67PJ

ciężarowy

ciężarowe o ładowności powyżej 750 kg do 2 ton

 

15

FIAT

DUCATO

ZFA25000001193232

NLI 42PG

ciężarowy

ciężarowy o ładowności ponad 2 t

 

16

JCB

4CX

JCB4CX4WV02260557

BRAK

wolnobieżny

pojazd wolnobieżny (typu maszyny budowlane)

 

 

Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza. Dla pojazdów dla których było to możliwe Zamawiający uzupełnił kolumnę dotyczącą ładowności pojazdów. Tabela z uzupełnionymi ładownościami poniżej.

 

Lp.

Marka

Typ, model

Nr podw./ nadw.

Nr rej.

Rodzaj pojazdu

Ładowność

 
 
 

1

KIA

SORENTO

KNAJC52485A486091

NLI79EK

osobowy

 

 

2

NISSAN

PICKUP 2.5 D

JN1CPUD22U0136162

NLI21FY

ciężarowy

1070 kg

 

3

VOLKSWAGEN

T-4

WV2ZZZ70ZWX078557

NLIJ446

osobowy

875 kg

 

4

MAN

F04/19.322

WMAF041487M140567

NLI51EK

ciężarowy

6670 kg

 

5

MERCEDES

BENZ

WDB9763641L457248

NLI40FW

specjalny

 

 

6

Jelcz

 

07480

OLM2692

specjalny

 

 

7

VOLKSWAGEN

WALDI

WV2ZZZ7HZ7H064638

NLIW299

osobowy

 

 

8

MASSEY FERGUSON

MF 3075

B854SC299048

NLI49GX

ciągnik rolniczy

 

 

9

PALMS

1200

0882874

NLI57GE

przyczepa ciężarowa rolnicza

 

 

10

JCB

4CXS

JCB4CXSML81336591

BRAK

koparka

 

 

11

BAUKEMA

SHL4

F-121175A

BRAK

rowniarka

 

 

12

VOLKSWAGEN

CADDY

WV2ZZZ2KZ5X013015

NLI30EC

samochód osobowy

747 kg

 

13

STAR

266

6216672

NLIH015

specjalny

 

 

14

VOLKSWAGEN

TRANSPORTER

WV1ZZZ7JZ7X021562

NLI67PJ

ciężarowy

960 kg

 

15

FIAT

DUCATO

ZFA25000001193232

NLI 42PG

ciężarowy

1210 kg

 

16

JCB

4CX

JCB4CX4WV02260557

BRAK

wolnobieżny

 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej: www.gminalidzbark.com

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen