ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74, fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na usługi „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2016 r.”
Sygnatura akt: OG.271.1.9.2015.KA

Wyjaśnienie SIWZ

Data: 10.12.2015 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2016 r.” w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 180219-2015 w dniu 07.12.2015 r.

Zamawiający:
Nazwa Zamawiającego:  Gmina Lidzbark Warmiński
REGON:    510742787
NIP:      743-18-62-715
Miejscowość    Lidzbark Warmiński
Adres:     ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel/fax (089) 767 32 74
e-mail: aniaprzetarg@op.pl        
Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) wyjaśniam treść pytań skierowanych do zamawiającego:

PYTANIA:
1. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt 6. Wymagania stawiane wykonawcy żąda w zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości oraz jego stanu technicznego, aby wykonawca zapewnił co najmniej 2 pojazdy do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą, spełniające normę emisji spalin min. EURO 4 oraz co najmniej 2 pojazdy z funkcją kompaktującą przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, spełniające normę emisji spalin min. EURO 4 oraz 1 pojazd do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej.
W poprzednich zamówieniach dotyczących odbioru odpadów komunalnych Zamawiający nie określał w ogóle norm emisyjnych pojazdów. Podniesienie wymagań dla pojazdów od razu do tak wysokiego poziomu spowoduje dla Wykonawców konieczność zakupu i wymiany środków transportu. Norma Euro 4 dotyczy pojazdów z końca roku 2006 i młodszych. Śmieciarki z rocznika 2006 to wydatek rzędu 100 tys. złotych za jeden pojazd. Konieczność wyposażenia łącznie w 4 pojazdy to koszt ok. 400 tys. złotych. Przy zamówieniu publicznym na odbiór i transport odpadów na okres 12 miesięcy taka inwestycja jest biznesowo nieuzasadniona dla Wykonawców posiadających pojazdy starsze niż z roku 2006. Działania Zamawiającego prowadzić będą albo do rezygnacji przez część Wykonawców z brania udziału w przetargu albo do zwiększenia żądanych kwot za realizację usługi. Z pewnością Zamawiający żądając w pojazdach norm emisji EURO 4 kierował się troską o ochronę środowiska. Jednak żądanie norm emisyjnych na obecnym etapie funkcjonowania „reformy śmieciowej” w perspektywie krótkookresowej doprowadzi do monopolizacji rynku przez duże pomioty gospodarcze i w konsekwencji, przy braku konkurencji, do wzrostu kosztów dla Zamawiającego.
Ponadto Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób wyczerpujący określa potencjał techniczny w tym transportowy jaki powinien posiadać podmiot świadczący usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych. Minister Ochrony Środowiska nie wskazuje norm emisyjnych jakie powinny posiadać śmieciarki. Podyktowane to jest świadomością Ministerstwa Środowiska, że podmioty działające w nowej rzeczywistości gospodarki odpadami komunalnymi potrzebują czasu, aby odpowiednio dostosować lub wymienić środki transportu.
Wymaganie pojazdów/śmieciarek z EURO 4 nieuzasadnione jest również w kontekście innych zamówień związanych z transportem, które do tej pory ogłaszał Zamawiający. W żadnym dotychczasowym przetargu: na usługi usuwania i transportu ścieków, usługi transportu związane z utrzymaniem i remontem dróg czy usługi w zakresie transportu publicznego Zamawiający nie żądał aby środki transportu posiadały jakiekolwiek normy emisji spalin, ponieważ mogło to doprowadzić do ograniczenia liczby ofert w tych zamówieniach. Pozostawienie obowiązku wykazania się pojazdami z normą emisji spalin EURO 4 w przypadku odbioru i transportu odpadów komunalnych skutkować będzie przede wszystkim ograniczeniem konkurencji i zmniejszeniem ilości ewentualnych ofert. Czy w związku z powyższym Zamawiający podtrzyma wymagania co do norm emisji spalin ?

2. Pozostawienie obowiązku posiadania w śmieciarkach normy emisji spalin EURO 4 może również doprowadzić do sytuacji, że Wykonawcy w ofertach będą wskazywać posiadanie wymaganych pojazdów powołując się na potencjał podmiotów trzecich. Jednak w praktyce nie będą wykonywać usługi przy pomocy pojazdów z normą emisji EURO 4. Jak Zamawiający będzie weryfikował spełnienie norm emisji spalin (min. EURO 4) w pojazdach Wykonawcy, z którym podpisze umowę na realizację usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych ? Jakie konsekwencje przewiduje Zamawiający dla podmiotu, który w ofercie wskaże pojazdy z normą emisji EURO 4, a usługę będzie wykonywał pojazdami z niższymi normami emisji ?

3. Dlaczego Zamawiający nie określił obowiązku posiadania normy emisji spalin dla pojazdu do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej ?

ODPOWIEDZI:
Ad.1
Zamawiający podtrzymuje wymagania co do norm emisji spalin.

Ad.2
Wymagania i warunki określono w SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia pojazdami z niższymi normami emisji.

Ad.3
Zamawiający nie wymaga aby pojazd bez funkcji kompaktującej posiadał normę emisji na poziomie EURO 4. Pojazd ten będzie służył do odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów niebezpiecznych. Zgodnie ze specyfikacją wykorzystanie takiego pojazdu wyniesie zaledwie dwa razy w roku i byłoby nadmiernym wymaganiem dla potencjalnych wykonawców przy minimalnym efekcie ochrony środowiska. Przewidywana masa transportowa tych odpadów wyniesie zaledwie 22 Mg (odpady wielkogabarytowe – 12 Mg, zużyte opony – 7 Mg, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 Mg, odpady niebezpieczne – 1 Mg).

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen