ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74, fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na
„Zakup i dostawę wielofunkcyjnego pługa odśnieżającego do koparko-ładowarki”
Sygnatura akt: OG.271.1.14.2014.KA

WYJAŚNIENIE SIWZ

Data: 09.12.2014 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę: „Zakup i dostawa wielofunkcyjnego pługa odśnieżającego do koparko-ładowarki” w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 250889-2014 w dniu 03.12.2014 r.

Zamawiający:
Nazwa Zamawiającego: Gmina Lidzbark Warmiński
REGON: 510742787
NIP: 743-18-62-715
Miejscowość: Lidzbark Warmiński
Adres: ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel/fax (089) 767 32 74
e-mail: aniaprzetarg@op.pl

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) wyjaśniam treść pytań skierowanych do zamawiającego :
PYTANIA :
1. Jakie kąty szerokości odśnieżania Zamawiający ma na myśli w opisie dotyczącym parametrów pracy pługa? Jakich trybów pracy one dotyczą? Proszę o zaznaczenie na rysunku poglądowym szerokości roboczej oraz kątów w każdym z trybów jakie oczekuje Zamawiający?
2. Czy Zamawiający dopuszcza wysokość tylną skrzydeł min.1,10 m?

ODPOWIEDZI:
Ad.1 Szerokości robocze pracy pługa w różnych trybach przedstawiono w załączniku Nr 1 do przedmiotowego wyjaśnienia, dotyczą one następujących trybów :
Tryb pracy 1 – min. 350 cm
Tryb pracy 2 – min. 250 cm
Tryb pracy 3 – min. 280 cm
Tryb pracy 4 – min. 220 cm

Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza wysokości tylnej skrzydeł lemiesza min.1,10 m.
Wysokość min. skrzydeł lemiesza została określona na 1,30 m. Taka wysokość umożliwia odśnieżanie wąskich dróg gruntowych (takich dróg na terenie gminy Lidzbark Warmiński jest najwięcej), z wysokimi poboczami oraz odsuwanie zalegającego śniegu jak najwyżej w pobocze.

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen