ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74, fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na usługi
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2015r.”
Sygnatura akt: OG.271.1.13.2014.KA

WYJAŚNIENIE SIWZ

Data: 03.12.2014 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2015 r.” w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 246099-2014 w dniu 27.11.2014 r.
Zamawiający:
Nazwa Zamawiającego: Gmina Lidzbark Warmiński
REGON: 510742787
NIP: 743-18-62-715
Miejscowość: Lidzbark Warmiński
Adres: ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel/fax (089) 767 32 74
e-mail: aniaprzetarg@op.pl

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) wyjaśniam treść pytania skierowanego do zamawiającego :
PYTANIE :
1. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) w rozdziale XIV w punkcie 1 wskazuje, iż „Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe…” oraz w punkcie 3, iż „Wykonawca musi podać w formularzu ofertowym w odpowiedniej tabeli cenę jednostkową netto za Mg”.
Proszę o podanie sposobu rozliczenia w przypadku, gdy planowana ilość wywozu w okresie realizacji zamówienia przekroczy wartość ton uwzględnionych w SIWZ w rozdziale III punkcie 4 podpunkt 5.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający w rozdziale III SIWZ wskazał, że „ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia została oszacowana na podstawie ilości odpadów zebranych w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 lipca 2014r. Podana ilość odpadów stanowi wielkość orientacyjną i Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania innej ilości odpadów niż zakładana”.
Ponadto w formularzu ofertowym pkt 1 ppkt 3 (załącznik Nr 1 do SIWZ) Zamawiający wyjaśnił, że na wartość ofert netto składają się następujące elementy oraz, że dane podane w tabeli są wartościami szacunkowymi do ustalenia ceny oferty) .

Zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy §9 ust1 i ust.2 (załącznik Nr 7 do SIWZ):
1.    „Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………….. zł brutto ( słownie: ………………………………), zgodnie ze złożoną ofertą, z zastrzeżeniem art. 231 ust.3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885 ze zm.).
2.    Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie miesięcznie przez okres 12 miesięcy jako 1/12 ceny ofertowej brutto, z zastrzeżeniem warunków odstąpienia od umowy określonych w § 11 ust.2”.
Wyjaśniam, że wynagrodzenie ryczałtowe jest obarczone ryzykiem Wykonawcy i Zamawiającego, ponieważ ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może być większa ale może też być mniejsza niż zakładana przy szacowaniu.

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

 

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen