ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na dostawy energii elektrycznej
Sygnatura akt: OG.271.1.10.2015.KA

Wyjaśnienie SIWZ

                                                                                         Data: 14.12.2015 r.       

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

„Dostawę energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Lidzbark Warmiński oraz jej jednostek organizacyjnych”

w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 182585-2015 w dniu 10.12.2015 r.

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:                       Gmina Lidzbark Warmiński

REGON:                                           510742787

NIP:                                                    743-18-62-715

Miejscowość                                       Lidzbark Warmiński

Adres:                                                 ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel/fax (089) 767 32 74

e-mail: aniaprzetarg@op.pl

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) wyjaśniam treść pytań skierowanych do zamawiającego:

PYTANIA:

PYTANIE 1

Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej – zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne – 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.01.2016 r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.02.2016 r.

 

PYTANIE 2

Wykonawca zwraca się z prośbą po udzielenie informacji kto będzie ponosił koszty sprzedaży rezerwowej w sytuacji, gdy sprzedaż energii elektrycznej nie rozpocznie się z dn. 01.01.2016 r. z przyczyn formalnych?

 

PYTANIE 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

  1. Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
  2. Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
  3. Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/umów sprzedaży energii elektrycznej oraz czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
  4. Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe?
  5. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie umowy nowej sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

 

PYTANIE 4

Dotyczy Rozdziału III SIWZ i Rozdziału IV SIWZ.

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie właściwego terminu realizacji zamówienia, ponieważ Zamawiający podaje dwa różne terminy.

 

PYTANIE 5

Dotyczy Rozdziału VI SIWZ.

Uprzejmie informujemy, że Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucyjnej posiadają Generalne Umowy Dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, które objęte są klauzulą tajności i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, w tym także Zamawiającemu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższych zapisów z treści SIWZ. Jednocześnie informujemy, że w ramach przedmiotowego postępowania w miejsce Generalnej Umowy Dystrybucyjnej Zamawiający może wymagać od Wykonawcy złożenia oświadczenia o posiadaniu GUD zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

 

PYTANIE 6

Dotyczy Rozdziału XXI SIWZ pkt. 2 ppkt. 2).

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punkt…ów poboru energii elektrycznej (PPE) jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy”.

 

PYTANIE 7

Dotyczy Rozdziału Xxi SIWZ pkt. 5.

Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu poprzez dodanie zapisu o treści:

„zmiana Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Cena energii elektrycznej zostanie powiększona o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

 

PYTANIE 8

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

  1. danych dla każdego punktu odbioru:

– nazwa i adres firmy;

– opis punktu poboru;

– adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

– grupa taryfowa (obecna i nowa);

– planowane roczne zużycie energii;

– numer licznika;

– Operator Systemu Dystrybucyjnego;

– nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

– numer aktualnie obowiązującej umowy;

– data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

– numer ewidencyjny PPE;

– czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

  1. b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

– pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;

– dokument nadania numeru NIP;

– dokument nadania numeru REGON;

– KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

– dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, po którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

 

PYTANIE 9

Dotyczy Załączników nr 2 do SIWZ – pkt. 3.

Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie zmiany terminu wykonania zamówienia.

 

PYTANIE 10

Dotyczy Załączników nr 6 do SIWZ – wzór umowy – §6 ust. 6 zdanie pierwsze.

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. A) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zmawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujących sposób: „Należności wynikające z faktury VAT będą płatne w terminie … dni od daty wystawienia”.

 

PYTANIE 11

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy – §6 ust. 6 zdanie drugie.

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

 

PYTANIE 12

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

 

PYTANIE 13

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość udzielenia Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszego pisma? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść własnego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

 

ODPOWIEDZI:

Ad.1

Zamawiający dopuszcza termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od 01.02.2016r.

 

Ad.2

Koszty sprzedaży rezerwowej w przypadku jeżeli sprzedaż energii nie rozpocznie się z dniem 01.01.2016r. poniesie Zamawiający, dla zapewnienia ciągłości sprzedaży energii elektrycznej w przypadku nie rozpoczęcia sprzedaży od 01.01.2016r. sprzedawcą rezerwowym będzie Energa-Obrót S.A.

 

Ad.3

Zamawiający posiada 7 umów kompleksowych i 84 umowy na sprzedaż energii elektrycznej oraz 84 umowy dystrybucyjne. Procedura sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz drugi z wyłączeniem 7 PPE, na które zawarta jest umowa kompleksowa. Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.

Sprzedawcą energii dla poszczególnych PPE jest GREEN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, Centrum Obsługi Klienta, ul. A. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław, dla 7 punktów PPE sprzedawcą energii jest Energa–Obrót S.A. , Al. Grunwaldzka 472,80-309 Gdańsk. Do wypowiedzenia umów Zamawiający upoważni Wykonawcę. Do zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji dla dotychczasowych umów kompleksowych Zamawiający upoważni Wykonawcę.

Zamawiający nie ma zawartych umów w ramach akcji promocyjnych i programów lojalnościowych.

 

Ad.4

W rozdziale III SIWZ termin został podany prawidłowo.

 

Rozdział IV powinien brzmieć:

„Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie obejmuje sprzedaż energii w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2018r. z tym że sprzedaż rozpocznie się od dnia wejścia w życie umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, tj. nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych w tej Umowie z zastrzeżeniem art. 231 ust.3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885 ze zm.).”

 

Ad.5

Za potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający uzna złożenie aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz złożenie oświadczenia o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego.

 

Ad.6

Zamawiający może zwiększyć ilości punktów odbioru energii, o których mowa w Załączniku nr 1 Umowy w rozmiarze nie większym niż 20% punktów odbioru energii, w przypadku przyłączenia nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej OSD. Rozliczenie dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej w obrębie grup taryfowych ujętych w SIWZ oraz wycenionych w formularzu ofertowym.

 

Ad.7

Rozdział XXI (Warunki zmiany umowy) pkt 5 i 6 otrzymuje brzmienie:

5. Pozostałe zmiany:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,

c) zmiana stawki podatku akcyzowego zawartego w stawce netto 1 kWh energii elektrycznej czynnej.

d) zmiana podyktowana zmianą Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Cena energii elektrycznej zostanie powiększona o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.

6. Wszystkie zmiany zostaną zawarte na podstawie aneksu do umowy wprowadzającego te zmiany podpisanego przez obie strony umowy.

 

Ad.8

Niezbędne dane i dokumenty do przeprowadzenia zamiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel Zamawiający przekaże niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.

 

Ad.9

Pkt 3 załącznika Nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.01.2016r. do 31.12.2018r. z tym, że sprzedaż rozpocznie się od dnia wejścia w życie umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, tj. nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych w tej Umowie.

 

Ad.10 i Ad.11

Zapis §6 ust.6 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego”.

 

Ad.12

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen