ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Znak sprawy : OG.271.2.8.2015.KA                               Data : 22.12.2015r.

 

Dotyczy : wyjaśnienia treści zapytania ofertowego do przetargu ofertowego z dnia 21.12.2015r. na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych ich zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U. z 2012r., poz.1529) dla potrzeb Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim

 

w przetargu ofertowym opublikowanym

na stronie internetowej www.gminalidzbark.com w dniu 21.12.2015r.

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:                   Gmina Lidzbark Warmiński

REGON:                                              510742787

NIP:                                                   743-18-62-715

Miejscowość                                      Lidzbark Warmiński

Adres:                                                ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel/fax (089) 767 32 74

e-mail: aniaprzetarg@op.pl

 

Poniżej pytania skierowane do Zamawiającego wraz z odpowiedziami :

PYTANIA i ODPOWIEDZI :

Pytanie 1

Czy Zamawiający uzna za dopuszczalne świadczenie usługi w formie, w której Wykonawca po odebraniu przesyłek od Zamawiającego następnie nada je u innego operatora pocztowego w imieniu własnym lub w imieniu i na rzecz Zamawiającego? Należy tu podkreślić, że zgodnie z Prawem pocztowym, w takiej sytuacji to Wykonawca będzie faktycznym nadawcą przesyłek i to jego dane powinny figurować w miejscu nadawcy na kopercie, a nie dane Zamawiającego.

Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usługi w formie, w której Wykonawca po odebraniu przesyłek od Zamawiającego następnie nada je u innego operatora pocztowego w imieniu własnym lub w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

Pytanie 2

Czy Zamawiający uzna za dopuszczalne świadczenie przez Wykonawcę usług w formie, w której Wykonawca w istocie jest pośrednikiem pomiędzy Zamawiającym, a operatorem wyznaczonym?

Jeżeli tak, to czy Zamawiający zamierza rozszerzyć przedmiot zamówienia o usługę pośrednictwa, lub usługę reprezentacji i usługę płatniczą? W przypadku włączenia do przedmiotu zamówienia również usługi pośrednictwa, lub usługi reprezentacji i usługi płatniczej, prosimy odpowiednie rozszerzenie zapisów dot. wykazu aktów prawnych, na podstawie, których będzie realizowany cały przedmiot zamówienia.

Uzasadnienie pytania: Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawa pocztowego usługa doręczania przesyłek od nadawcy do adresata ma charakter usługi pocztowej. Natomiast usługa odbierania od Zamawiającego i nadawania w placówkach operatora wyznaczonego korespondencji ma inny, mieszany charakter, w skład tej usługi wchodzi, bowiem świadczenie usługi reprezentacji przy zawieraniu umowy, jak również usługa płatnicza (operator uiszcza zapłatę za przesyłkę w placówce operatora wyznaczonego zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o usługach płatniczych) oraz usługa przewozu przesyłek do placówki operatora wyznaczonego. Należy zauważyć, iż nawet, jeśli wykonawca wskazuje, iż sam ponosi koszty nadania przesyłki u operatora wyznaczonego, to ze względu na zastosowaną konstrukcję prawną, w której wykonawca zawiera w imieniu nadawcy umowę o świadczenie usług pocztowych w placówce operatora wyznaczonego, płatność ta dokonywana jest w imieniu nadawcy, a nie wykonawcy, tym samym niewątpliwie elementem takiej usługi jest świadczenie usługi płatniczej.

Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza świadczenie przez Wykonawcę usług w formie, w której Wykonawca w istocie jest pośrednikiem pomiędzy Zamawiającym, a operatorem wyznaczonym.

Pytanie 3

Wykonawca wnioskuje, że przedmiot zamówienia musi być realizowany w oparciu m.in. o Prawo pocztowe oraz inne akty prawne wydane na jego podstawie.

Czy zatem możemy rozumieć, że Zamawiający uzna za niedopuszczalne nadawanie przesyłek Zamawiającego przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę u innego operatora pocztowego bez zawarcia z nim stosownej umowy, o której mowa w art. 14 Prawa pocztowego, który stanowi, że:

,,Art. 14 Świadczenie usług pocztowych odbywa się na podstawie:

1) umów o świadczenie usług pocztowych zawieranych między nadawcami a operatorami pocztowymi;

2) umów o współpracę zawieranych między operatorami pocztowymi.”

Należy tu dodać, że Nadawcą, w rozumieniu Prawa pocztowego (Art. 3 pkt. 10), jest podmiot, który zawarł z operatorem pocztowym umowę o świadczenie usługi pocztowej.

Przenosząc to na grunt przedmiotowego zamówienia Nadawcą będzie Zamawiający, a operatorem pocztowym – Wykonawca wybrany w tym postępowaniu.

Wykonawca pragnie też poinformować, że aktualnie operatora wyznaczonego nie wiąże z żadnym innym operatorem pocztowym umowa wskazana w art. 14 Prawa pocztowego.

Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza nadawania przesyłek Zamawiającego przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę u innego operatora pocztowego bez zawarcia z nim stosownej umowy, o której mowa w art. 14 Prawa pocztowego.

Pytanie 4

Czy w przypadku powierzenia przez jednego operatora pocztowego przesyłki pocztowej innemu operatorowi bez zawarcia stosownej umowy, o której wyżej, Zamawiający uzna, że działanie to stanowi naruszenie tajemnicy pocztowej?

Zgodnie z art. 41 ust. 1 Prawa pocztowego dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług objęte są tajemnicą pocztową. Nie mogą, więc, poza przykładami wynikającymi z ustawy być ujawniane przez operatora pocztowego podmiotom trzecim, w tym także innym operatorom.

Ad.4 Zamawiający uzna, że takie działanie stanowi naruszenie tajemnicy pocztowej.

Pytanie 5

Zamawiający w Przetargu ofertowym ujął zapis „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym………………..”

Czy słusznie interpretujemy zapis, że Zamawiający wymaga, aby reklamacje realizowane były z zachowaniem przytoczonych powyżej, obowiązujących w tym zakresie przepisów, w tym: m.in. umożliwienie złożenia reklamacji w każdej placówce Wykonawcy?

Ad.5 Zamawiający wymaga, aby reklamacje mogły być realizowane w obowiązujących w tym zakresie przepisów, w tym: złożenia reklamacji w każdej placówce Wykonawcy.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w ramach zamówienia będzie nadawał przesyłki wymagające zastosowania przepisu art.57 par. 5 pkt 2 KPA oraz art.12 par. 6 pkt 2 Ordynacji Podatkowej – dot. nadania w placówce pocztowej operatora wyznaczonego oraz złożenia w polskim urzędzie konsularnym;

Ad.6 Zamawiający w ramach zamówienia będzie nadawał przesyłki wymagające zastosowania przepisu art.57 par. 5 pkt 2 KPA oraz art.12 par. 6 pkt 2 Ordynacji Podatkowej.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia takich przesyłek z zakresu przedmiotu zamówienia oraz

Czy dopuszcza możliwość sporządzenia odrębnego wykazu przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego?

Ad.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia takich przesyłek z zakresu przedmiotu zamówienia oraz nie dopuszcza możliwości sporządzenia odrębnego wykazu przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego.

Pytanie 8

W związku z faktem, możliwości świadczenia usług przez podwykonawców zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

 • Czy Zamawiający zakłada, że będzie zobowiązany do podziału korespondencji
  i tworzenia odrębnych dokumentów nadawczych dla przesyłek nadawanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę?

Ad.1) Zamawiający nie zakłada, że będzie zobowiązany do podziału korespondencji
i tworzenia odrębnych dokumentów nadawczych dla przesyłek nadawanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

 • Czy Zamawiający zakłada konieczność nanoszenia przez Zamawiającego innych nadruków/znaków opłaty na przesyłkach, które będą nadawane u różnych operatorów?

Ad.2) Zamawiający nie dopuszcza umieszczania na przesyłce listowej lub paczce pocztowej innych elementów niż dane nadawcy i adresata oraz pieczęci i znaków opłaty pocztowej identyfikującej Wykonawcę.

 • Czy Zamawiający zakłada, iż odbiór awizowanych przesyłek, które nie byłyby realizowane przez operatora pocztowego byłby możliwy w różnych placówkach pocztowych – zarówno operatora wyznaczonego jak i innego operatora?

Ad.3) Zamawiający nie zakłada, iż odbiór awizowanych przesyłek, które nie byłyby realizowane przez operatora pocztowego byłby możliwy w różnych placówkach pocztowych.

 • Czy Zamawiający uwzględnił, iż ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz 1529, ze zm. dalej: „Prawo Pocztowe”) przewiduje odpowiedzialność operatora pocztowego za świadczoną przez niego usługę. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający nie będzie mógł dochodzić odszkodowania od pośrednika, ponieważ pośrednik nie będzie realizował dla niego usługi pocztowej.

Ad.4) Zamawiający przewiduje odpowiedzialność operatora pocztowego za świadczoną przez niego usługę.

 • Czy Zamawiający uwzględnił, iż w przypadku świadczenia usług przez pośrednika na Zamawiającym będzie spoczywał obowiązek uiszczenia opłaty za zwrot przesyłki do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości jej doręczenia adresatowi)? To element występujący w przypadkach odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata bądź nieodebrania przesyłki po awizacji w określonym przepisami czasie. Stawka opłaty za zwrot przesyłki rejestrowanej po wyczerpaniu możliwości doręczenia/wydania odbiorcy, której nadanie zostało opłacone znaczkiem pocztowym, pobierana byłaby na podstawie oraz zgodnie z cennikiem usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym od nadawcy tj. Zamawiającego. Opłata zostanie pobrana w formie gotówki, przed wydaniem przesyłki przez listonosza. Podstawę prawną do żądania zapłaty za zwrot przesyłek stanowi art. 32 Prawa Pocztowego, zgodnie, z którym: przesyłkę pocztową, której nie można doręczyć adresatowi, operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, zwraca nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem przesyłki operator ten może żądać uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku usług pocztowych albo w cenniku usług powszechnych albo w umowie.

Ad.5) Zamawiający nie uwzględnia, iż w przypadku świadczenia usług przez pośrednika na Zamawiającym będzie spoczywał obowiązek uiszczenia opłaty za zwrot przesyłki do nadawcy.

 • Czy Zamawiający jest świadomy, iż będzie zobowiązany dołączać różne druki potwierdzenia odbioru do nadawanych przesyłek – jedne wymagane przez operatora wyznaczonego, zaś drugie wymagane przez innego operatora? Wykonawca nadmienia, także, że w takiej sytuacji będzie następować inny sposób wykonania usługi – właściwy dla danego operatora pocztowego, przy czym na druku potwierdzenia odbioru będzie pojawiać się, jako nadawca przesyłki nazwa operatora pocztowego, który w imieniu i na rzecz będzie nadawał przesyłki u operatora pocztowego. Powyższe budzi ryzyko, możliwości wykorzystania takiego dowodu odbioru przesyłki w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego, jako dowodu.

Ad.6) Druki potwierdzenia muszą mieć możliwości wykorzystania takiego dowodu odbioru przesyłki w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego, jako dowodu.

 • Czy Zamawiający, w przypadku dopuszczenia możliwości nadawania przesyłek przez operatora pocztowego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jest świadomy, iż faktycznym nadawcą przesyłek będzie wówczas operator pocztowy, a nie Zamawiający? Powyższe może budzić wątpliwości adresatów przesyłek oraz organów, którym Zamawiający będzie przedstawiał dowody nadania korespondencji.

Ad.7) Faktycznym nadawcą przesyłek musi być Zamawiający.

 • Czy Zamawiający, w przypadku dopuszczenia możliwości nadawania przesyłek przez operatora pocztowego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, dokona modyfikacji treści Przetargu ofertowego w taki sposób, aby jednoznacznie zostały opisane wszystkie warunki świadczenia usług zarówno usług pocztowych jak i usługi pośrednictwa, bowiem w przypadku braku stosownych zmian, samo dopuszczenia nadawania przesyłek w imieniu i na rzecz Zamawiającego powoduje, że zapisy Zapytania ofertowego będą stały w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą Prawo pocztowe.

Czy Zamawiający akceptuje ryzyko związane z opóźnieniem nadania przesyłek przez operatora pocztowego, dla których dzień nadania przesyłki ma być ostatnim dniem na zachowanie terminu określonego w kpc, kpk, kpa i Ordynacji podatkowej? Czy Zamawiający uwzględnił, iż to Zamawiający poniesie koszt.

Ad.8) Zamawiający nie akceptuje ryzyka związanego z opóźnieniem nadania przesyłek przez operatora na zachowanie terminu określonego w kpc, kpk, kpa i Ordynacji podatkowej.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza w Zapytaniu ofertowym dodania treści:

” Dla Zamawiającego istotne znaczenie w tym postępowaniu ma zapewnienie przez Wykonawcę profesjonalnej obsługi osób niepełnosprawnych, a tym samym precyzyjnie uregulowane zasady gwarantujące wysoki poziom obsługi osób niepełnoprawnych zgodnie z Art. 62 Prawa pocztowego (Dz. U. z 29.12.2012r. Poz. 1529).

Ad.9 Dla Zamawiającego istotne znaczenie w tym postępowaniu ma zapewnienie przez Wykonawcę profesjonalnej obsługi osób niepełnosprawnych, a tym samym precyzyjnie uregulowane zasady gwarantujące wysoki poziom obsługi osób niepełnoprawnych zgodnie z Art. 62 Prawa pocztowego (Dz. U. z 29.12.2012r. Poz. 1529).

Pytanie 10

Czy słusznie wnioskujemy, że Zamawiający nie dopuszcza by na kopercie oprócz danych wskazanych przez Zamawiającego znajdowały się informacje o opłacie za usługę pocztową związane ze świadczeniem części zamówienia przez podwykonawców, znaki opłaty pocztowej lub pieczęci innego operatora pocztowego w tym operatora wyznaczonego, ewentualnie inne informacje związane z obiegiem przesyłek pocztowych.

Ad.10 Zamawiający nie dopuszcza by na kopercie oprócz danych wskazanych przez Zamawiającego znajdowały się informacje o opłacie za usługę pocztową związane ze świadczeniem części zamówienia przez podwykonawców, znaki opłaty pocztowej lub pieczęci innego operatora pocztowego.

Pytanie 11

Czy słusznie wnioskujemy, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną placówką nadawczą na terenie miasta Lidzbark Warmiński ?

Placówka pocztowa nadawczo –odbiorcza Wykonawcy, o której mowa wyżej, musi spełniać niżej wymienione warunki:

 1. a) placówka winna być oznakowana w sposób widoczny nazwą, logo Wykonawcy umieszczonymi na zewnątrz budynku lub na witrynie obiektu, w którym mieści się placówka pocztowa Wykonawcy (zewnętrzne oznaczenie winno zawierać oznaczenie dni i godzin obsługi klienta),
 2. b) placówka pocztowa znajdująca się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą, logo Wykonawcy,
 3. c) placówka pocztowa powinna zapewnić prawidłowe zabezpieczenie przesyłek przed dostępem osób trzecich, gwarantujące zachowanie tajemnicy pocztowej oraz ochronę danych osobowych.
 4. d) w placówce klient musi mieć możliwość wejścia do pomieszczenia, nie dopuszcza się obsługi klienta przez zewnętrzne okienko,
 5. e) przesyłka nieodebrana, awizowana u klienta – oczekuje przynajmniej 14 (słownie: czternaście) dni na odbiór w placówce Wykonawcy,
 6. f) niedopuszczalne jest prowadzenie obsługi klienta w placówce prowadzącej jednocześnie handel artykułami przeznaczonymi dla osób (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) od lat 18, np. alkoholem, papierosami.

Ad.11 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną placówką nadawczą na terenie miasta Lidzbark Warmiński ?

Placówka pocztowa nadawczo –odbiorcza Wykonawcy, o której mowa wyżej, musi spełniać niżej wymienione warunki:

 1. a) placówka winna być oznakowana w sposób widoczny nazwą, logo Wykonawcy umieszczonymi na zewnątrz budynku lub na witrynie obiektu, w którym mieści się placówka pocztowa Wykonawcy (zewnętrzne oznaczenie winno zawierać oznaczenie dni i godzin obsługi klienta),
 2. b) placówka pocztowa znajdująca się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą, logo Wykonawcy,
 3. c) placówka pocztowa powinna zapewnić prawidłowe zabezpieczenie przesyłek przed dostępem osób trzecich, gwarantujące zachowanie tajemnicy pocztowej oraz ochronę danych osobowych.
 4. d) w placówce klient musi mieć możliwość wejścia do pomieszczenia, nie dopuszcza się obsługi klienta przez zewnętrzne okienko,
 5. e) przesyłka nieodebrana, awizowana u klienta – oczekuje przynajmniej 14 (słownie: czternaście) dni na odbiór w placówce Wykonawcy,
 6. f) niedopuszczalne jest prowadzenie obsługi klienta w placówce prowadzącej jednocześnie handel artykułami przeznaczonymi dla osób (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) od lat 18, np. alkoholem, papierosami.

Pytanie 12

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację Załącznika Nr 4 –Umowa poprzez dodanie w § 4 ust.11 o treści:

 11.”Należności wynikające z faktur VAT, Zamawiający regulować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty jej wystawienia”.

Ad.12

W załączniku Nr 4 (Wzór umowy) § 4 ust.9 otrzymuje brzmienie :

„Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Wykonawca wystawi fakturę VAT po upływie miesiąca w terminie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, wraz ze specyfikacją wykonanych usług, płatną przelewem w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury”.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen