ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński 16.07.2020r.

IOŚ.6840.19.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego w obrębie Stryjkowo

 

Lokal użytkowy nr 7 w budynku mieszkalno – użytkowym nr 11 w miejscowości Stryjkowo położony na działce nr 259 o pow.0,0666 ha, w centrum wsi przy drodze asfaltowej Miłogórze – Kochanówka. Odległość od drogi krajowej nr 51 wynosi ok. 5 km, natomiast od Lidzbarka Warmińskiego – ok. 9 km. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 76,90m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 3195/10000. Księga wieczysta OL1L/00032741/9.

Forma zbycia: sprzedaż na własność.

Tryb zbycia: rokowania po kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym.

Cena wywoławcza 50.000,00 zł. Zaliczka 5.000,00 zł.

Poprzednie przetargi: 14.11.2019r., 10.01.2020r., 06.04.2020r.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka stanowi tereny mieszkaniowe.

 

Rokowania odbędą się 27 sierpnia 2020r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które do dnia 20 sierpnia 2020 r.:

– wpłacą zaliczkę w wysokości 4.000,00 zł na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853,

– złożą zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z napisem: „Rokowania na lokal użytkowy nr 7 w budynku nr 11 w Stryjkowie”  w Sekretariacie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński lub prześlą pocztą na adres Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Zgłoszenie powinno zawierać:

–  imię, nazwisko i adres zgłaszającego, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,

– datę zgłoszenia,

– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

– proponowaną cenę za nieruchomość (wyższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty,

– dowód wpłacenia zaliczki.

Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Dodatkowych  informacji  o  przedmiocie  sprzedaży  można uzyskać w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński pokój nr 17 lub telefonicznie pod numerem 89 767 32 74 w. 17. Powyższe ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na okres 30 dni, ogłoszenie w Gazecie Lidzbarskiej oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński.

Obecność  oferentów  jest obowiązkowa. Obecność oferenta bądź  wyznaczonego  przez  niego pełnomocnika (umocowanego pełnomocnictwem notarialnym) w obu częściach rokowań jest obowiązkowa. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen