ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
podziękowania

Lidzbark Warmiński 16.07.2020r.

IOŚ.6840.16.2019.RS

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kłębowo.

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 220/1 o pow. 2.82 ha, obręb Kłębowo. Działka częściowo porośnięta drzewostanem oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne kl RIIIb -1,79 ha, RIVa- 0,10ha, RIVb- 0,46ha, RV- 0,40ha oraz N -0,07ha. W zasięgu działki znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Księga wieczysta OL1L/00028559/5.

Cena wywoławcza 280.000,00 zł +23%VAT. Wadium 28.000,00 zł.
Poprzednie przetargi: 14.11.2019r., 10.01.2020r., 06.04.2020r.

Zgodnie z Uchwałą nr XII/100/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 18 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kłębowo działka nr 220/1 jest oznaczona symbolem „MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz „KDW” jako tereny dróg wewnętrznych.

Przetarg odbędzie się 26 sierpnia 2020r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 21 sierpnia 2020r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy.
Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 17, tel/fax. 89 767 3274. w 17.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

Powszechny Spis Rolny PSR 2020
mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen