ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
NA USŁUGI KOPARKĄ PODSIĘBIERNĄ


Data : 22.07.2014r.

Znak sprawy : OG.271.2.4.2014.KA
1. Zamawiający:
Gmina Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński
telefon (089) 767 32 74
e-mail: aniaprzetarg@op.pl
NIP: 743-18-62-715
faks (089) 767 32 74

2. Zamówienie na podstawie art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia są usługi koparką podsiębierną na podwoziu kołowym, koparka pełnoobrotowa 360 stopni o masie własnej nie mniejszej niż 13 ton i nie większej niż 16 ton. Wymagany osprzęt koparki : łyżka zwykła z zębami nie mniejsza niż 0,8 m3, łyżka tzw. skarpówka o szerokości łyżki nie mniejszej niż 2,0 m, łyżka przestawna pod różnym kątem skrawania. Planuje się 180 godzin pracy koparki. Podana ilość godzin jest wielkością szacunkową służącą do kalkulacji ceny ofertowej.
4. Termin wykonania zamówienia : do 31.10.2014r.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
6. Kryterium oceny ofert : cena – 100%
7. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego z dopiskiem „OFERTA NA USŁUGI KOPARKĄ” na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia w siedzibie zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, pokój nr 19 lub pocztą na adres zamawiającego do dnia 28.07.2014r. do godz. 10:00.
8. Oferta nieprawidłowo oznaczona lub złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
9. Załączniki:
Nr 1 – wzór formularza ofertowego
Nr 2 – wzór umowy

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen