ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
podziękowania

Stowarzyszenie „Razem dla Łaniewa”
Łaniewo 79
11-100 Lidzbark Warmiński


Prezes
Leszek Maciejewski
tel. 608 559 718

e-mail: laniewo79@wp.pl

http://www.razemdlalaniewa.pl/

https://pl-pl.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Razem-Dla-%C5%81aniewa/152285941607192

Główne cele statutowe:
Działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej oraz rozwoju wsi Łaniewo, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin;
– działalności charytatywnej;
– podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– ochrony i promocji zdrowia;
– działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
– nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
– podejmowanie działań w zakresie ochrony obiektów zabytkowych obejmujących renowację i remonty;
– upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
– porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
– ratownictwa i ochrony ludności;
– działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
– promocji i organizacji wolontariatu;
– upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;
– nawiązywania kontaktów i współpracy międzynarodowej.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

Powszechny Spis Rolny PSR 2020
mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen