Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż upłynął termin płatności I i II raty za zobowiązania podatkowe, tj.:

  • I rata za 2017 r. płatna do 15.03.2017 r.,
  • II rata za 2017 r. płatna do 15.05.2017 r.

Na nieopłacone w terminie raty zostaną wystawione upomnienia. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł zostaną pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie podatkowe.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+ na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać w tutejszym organie od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze wskazany jest w doręczonych Państwu decyzjach administracyjnych. Mieszkańcy, którzy nie posiadają prawa do świadczenia wychowawczego mogą wnioskować o nie na bieżąco.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu: 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23 (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych).

Stowarzyszenie „Razem dla Łaniewa”
Łaniewo 79
11-100 Lidzbark Warmiński


Prezes
Leszek Maciejewski
tel. 608 559 718

e-mail: laniewo79@wp.pl

http://www.razemdlalaniewa.pl/

https://pl-pl.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Razem-Dla-%C5%81aniewa/152285941607192

Główne cele statutowe:
Działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej oraz rozwoju wsi Łaniewo, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin;
– działalności charytatywnej;
– podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– ochrony i promocji zdrowia;
– działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
– nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
– podejmowanie działań w zakresie ochrony obiektów zabytkowych obejmujących renowację i remonty;
– upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
– porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
– ratownictwa i ochrony ludności;
– działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
– promocji i organizacji wolontariatu;
– upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;
– nawiązywania kontaktów i współpracy międzynarodowej.

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 158545Odsłon razem:
  • 77Odsłon dzisiaj:
  • 1Aktualnie na stronie: