ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
podziękowania

Stowarzyszenie „Nasza Kochanówka”
Kochanówka 11
11-100 Lidzbark Warmiński

Prezes
Agnieszka Mikulska

tel. 600 377 819

 

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej oraz rozwoju wsi Kochanówka w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie;
1)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
2)działalności charytatywnej;
3)podtrzymywania  tradycji   narodowej,  pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
9) podejmowania działań w zakresie ochrony obiektu zabytkowego (Kościół Parafialny św.Wawrzyńca w Kochanówce) obejmujących renowację i remonty;
10) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
12) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
13) ratownictwa i ochrony ludności;
14) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;
15) promocji i organizacji wolontariatu;
16) upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;
17) nawiązywania kontaktów i współpracy międzynarodowej.
18) współpraca i  współdziałanie  z  władzami  samorządowymi  województwa ,powiatu, gminy i wsi w zakresie  przygotowania  i realizacji  rozwoju  infrastruktury  i  gospodarki wsi.
19) promocja  obszaru  i instytucji  oraz  przedsiębiorstw   działających lokalnie
20 )współpraca  z  sąsiadującymi  miejscowościami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy.
21)Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej ,organizowanie imprez dla dzieci z  udziałem  członków  lokalnej społeczności.
22)  wspieranie  wszechstronnego i zrównoważonego  rozwoju  społecznego-kulturowego  wsi Kochanówka

 

 

 

Stowarzyszenie „Nasza Kochanówka” zrealizowało projekt pn. „Promocja obszary LGD „Warmiński Zakątek” poprzez wykonanie gry planszowej i folderów, oraz gadżetów promocyjnych nawiązujących do Szlaku Kopernikowskiego” finansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020. W ramach operacji zostało  wykonanych: 250 szt. gry planszowej opartej o szlak Kopernikowski, biegnący przez obszar LSR, w tym Lidzbark Warmiński, nawiązującej do życia i pracy Mikołaja Kopernika, wybitnego astronoma, 3000 egzemplarzy folderów promocyjnych, 250 szt. kubeczków z nadrukiem (kubki białe z logo Szlaku Kopernikowskiego , herbem gminy Lidzbark Warmiński i hasłem promocyjnym) i 250 szt. kredek ekologicznych w tubie z nadrukiem, wykonanych z materiałów ekologicznych, pochodzących z recyklingu (z logo Szlaku Kopernikowskiego, herbem gminy Lidzbark Warmiński i hasłem promocyjnym). Hasłem promocyjnym było: „Ziemia Lidzbarska-Muza Kopernika”. Wszystkie gadżety promocyjne nawiązywały do Szlaku Kopernikowskiego, bogactwa przyrodniczego i kulturowego miejscowości położonych na jego trasie. Gadżety promocyjne były i w dalszym ciągu będą rozdawane bezpłatnie osobom odwiedzającym obiekty położone na szlaku kopernikowskim.

W ramach operacji przeprowadzony został także gminny konkurs plastyczny dowolną techniką w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy pn. „Mikołaj Kopernik na Warmii”. Do konkursu zgłoszono 5 prac, 4 ze szkoły w Kłębowie ( w kat. IV-VI) oraz 1 ze szkoły podstawowej w Kraszewie (w kategorii I-III). Wszystkie prace zostały nagrodzone, laureaci otrzymali grę planszową pn. „Przygody na Szlaku Kopernikowskim” oraz gadżety projektowe podczas uroczystego podsumowania, które odbyło się w świetlicy wiejskiej w Kochanówce, w dniu 29.11.2017 r.

Projekt dofinansowany został w kwocie: 20 000,00 zł.

 

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

Powszechny Spis Rolny PSR 2020
mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen