Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż upłynął termin płatności I i II raty za zobowiązania podatkowe, tj.:

  • I rata za 2017 r. płatna do 15.03.2017 r.,
  • II rata za 2017 r. płatna do 15.05.2017 r.

Na nieopłacone w terminie raty zostaną wystawione upomnienia. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł zostaną pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie podatkowe.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+ na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać w tutejszym organie od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze wskazany jest w doręczonych Państwu decyzjach administracyjnych. Mieszkańcy, którzy nie posiadają prawa do świadczenia wychowawczego mogą wnioskować o nie na bieżąco.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu: 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23 (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych).

Stowarzyszenie „Nasza Kochanówka”
Kochanówka 11
11-100 Lidzbark Warmiński

Prezes
Agnieszka Sajkowska

tel. 795 510 347

e-mail: aga12_mikusia@wp.pl

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej oraz rozwoju wsi Kochanówka w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie;
1)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
2)działalności charytatywnej;
3)podtrzymywania  tradycji   narodowej,  pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
9) podejmowania działań w zakresie ochrony obiektu zabytkowego (Kościół Parafialny św.Wawrzyńca w Kochanówce) obejmujących renowację i remonty;
10) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
12) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
13) ratownictwa i ochrony ludności;
14) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;
15) promocji i organizacji wolontariatu;
16) upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;
17) nawiązywania kontaktów i współpracy międzynarodowej.
18) współpraca i  współdziałanie  z  władzami  samorządowymi  województwa ,powiatu, gminy i wsi w zakresie  przygotowania  i realizacji  rozwoju  infrastruktury  i  gospodarki wsi.
19) promocja  obszaru  i instytucji  oraz  przedsiębiorstw   działających lokalnie
20 )współpraca  z  sąsiadującymi  miejscowościami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy.
21)Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej ,organizowanie imprez dla dzieci z  udziałem  członków  lokalnej społeczności.
22)  wspieranie  wszechstronnego i zrównoważonego  rozwoju  społecznego-kulturowego  wsi Kochanówka

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 158545Odsłon razem:
  • 77Odsłon dzisiaj:
  • 1Aktualnie na stronie: