ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
podziękowania

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sarnowo
Sarnowo 41
11-100 Lidzbark Warmiński

Prezes
Iwona Końka
tel. 698 165 740

e-mail: iwona41@interia.pl

 

Główne cele statutowe:

• wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Sarnowo,
• upowszechnianie wiedzy dotyczącej przygotowania do pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej,
• podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców wsi,
• poprawę dostępności mieszkańców wsi do świadczeń medycznych i lekarzy specjalistów,
• szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej wspieranie działań społeczno zawodowych kobiet ”koło gospodyń wiejskich ”, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego,
• współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa , powiatu ,gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi Sarnowo,
• inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi Sarnowo,
• działanie na rzecz upowszechnienia turystki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Sarnowo,
• organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji,
• aktywna walka z bezrobociem,
• podejmowanie wszelkich właściwych działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie. Tworzenie kręgu osób życzliwych dzieciom i młodzieży. Szerzenie dobroczynności.
• działanie wspierające rozwój we wsi kółek informatycznych budowy Sali i jej wyposażenie,
• inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizowanie imprez dla dzieci z udzałem członków lokalnej społeczności,
• organizowanie sesji, spotkań, debat, szkoleń, współpracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia i wymiany doświadczeń,
• pozyskiwanie środków od instytucji krajowych i zagranicznych, firm oraz osób prywatnych ,a także z funduszu UE,
• popularyzacje rolnictwa ekologicznego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
• organizowanie okresowych zebrań mających na celu śledzenie najpilniejszych potrzeb i problemów mieszkańców wsi,
• promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej.
• podejmowanie działań w kierunku ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem,
• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, wizerunku polskiej wsi oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sarnowo w okresie 01.08.2018-31.10.2018 zrealizowało projekt pn. „Gdzie nas nogi i kijki poniosą” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie -Lokalna grupę Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście. Kwota dofinansowania: 2 050,00 zł.

W ramach zadania odbył się cykl zajęć nordic walking przeprowadzony przez wykwalifikowanego instruktora. Grupę odbiorców stanowiło 15 osób z miejscowości Sarnowo o różnych przekroju wiekowym (dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze). Na zajęciach uczestnicy poznali zalety tej formy aktywności fizycznej oraz prawidłowe zasady uprawiania nordic walking, co niewątpliwie wpłynął nią poprawę ich kondycji fizycznej. Dodatkowo podczas 6 spotkań uczestnicy zaktywizowali się społecznie i zintegrowali między sobą, co z cała pewnością zaowocuje w przyszłości kolejnymi ciekawymi inicjatywami.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

Powszechny Spis Rolny PSR 2020
mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen