Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż upłynął termin płatności I i II raty za zobowiązania podatkowe, tj.:

  • I rata za 2017 r. płatna do 15.03.2017 r.,
  • II rata za 2017 r. płatna do 15.05.2017 r.

Na nieopłacone w terminie raty zostaną wystawione upomnienia. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł zostaną pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie podatkowe.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+ na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać w tutejszym organie od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze wskazany jest w doręczonych Państwu decyzjach administracyjnych. Mieszkańcy, którzy nie posiadają prawa do świadczenia wychowawczego mogą wnioskować o nie na bieżąco.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu: 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23 (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych).

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sarnowo
Sarnowo 41
11-100 Lidzbark Warmiński

Prezes
Iwona Końka
tel. 698 165 740

e-mail: iwona41@interia.pl

 

Główne cele statutowe:

• wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Sarnowo,
• upowszechnianie wiedzy dotyczącej przygotowania do pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej,
• podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców wsi,
• poprawę dostępności mieszkańców wsi do świadczeń medycznych i lekarzy specjalistów,
• szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej wspieranie działań społeczno zawodowych kobiet ”koło gospodyń wiejskich ”, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego,
• współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa , powiatu ,gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi Sarnowo,
• inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi Sarnowo,
• działanie na rzecz upowszechnienia turystki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Sarnowo,
• organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji,
• aktywna walka z bezrobociem,
• podejmowanie wszelkich właściwych działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie. Tworzenie kręgu osób życzliwych dzieciom i młodzieży. Szerzenie dobroczynności.
• działanie wspierające rozwój we wsi kółek informatycznych budowy Sali i jej wyposażenie,
• inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizowanie imprez dla dzieci z udzałem członków lokalnej społeczności,
• organizowanie sesji, spotkań, debat, szkoleń, współpracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia i wymiany doświadczeń,
• pozyskiwanie środków od instytucji krajowych i zagranicznych, firm oraz osób prywatnych ,a także z funduszu UE,
• popularyzacje rolnictwa ekologicznego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
• organizowanie okresowych zebrań mających na celu śledzenie najpilniejszych potrzeb i problemów mieszkańców wsi,
• promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej.
• podejmowanie działań w kierunku ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem,
• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, wizerunku polskiej wsi oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 158545Odsłon razem:
  • 77Odsłon dzisiaj:
  • 1Aktualnie na stronie: