ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
podziękowania

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejskiej Woli
Miejska Wola 20
11-100 Lidzbark Warmiński

 

Prezes
Ryszard Mulański
tel. 89 766 14 43

e-mail: ryszard.mulanski@wp.pl

 

Główne działania statutowe:
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin,
• ochrona i promocja zdrowia,
•działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
• promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
działalność charytatywna,
• działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
• organizacja i promocja wolontariatu,
• upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
• upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
• podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• nauka, edukacja, oświata, wychowanie,
• kulturoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
• upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa kulturowego,
• porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
• pomoc ofiarom katastrof , klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,
• wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Miejska Wola,
• podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy estetyki wsi Miejska Wola,
• szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej, wspieranie działań społeczno – zawodowych kobiet „Koła gospodyń wiejskich”, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego,
• inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizowanie imprez dla dzieci z udziałem członków lokalnej społeczności,
• organizowanie sesji, spotkań, debat, szkoleń, współpracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia i wymiany doświadczeń

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

Powszechny Spis Rolny PSR 2020
mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen