Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż upłynął termin płatności I i II raty za zobowiązania podatkowe, tj.:

  • I rata za 2017 r. płatna do 15.03.2017 r.,
  • II rata za 2017 r. płatna do 15.05.2017 r.

Na nieopłacone w terminie raty zostaną wystawione upomnienia. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł zostaną pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie podatkowe.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+ na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać w tutejszym organie od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze wskazany jest w doręczonych Państwu decyzjach administracyjnych. Mieszkańcy, którzy nie posiadają prawa do świadczenia wychowawczego mogą wnioskować o nie na bieżąco.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu: 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23 (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych).

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejskiej Woli
Miejska Wola 20
11-100 Lidzbark Warmiński

 

Prezes
Ryszard Mulański
tel. 89 766 14 43

e-mail: ryszard.mulanski@wp.pl

 

Główne działania statutowe:
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin,
• ochrona i promocja zdrowia,
•działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
• promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
działalność charytatywna,
• działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
• organizacja i promocja wolontariatu,
• upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
• upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
• podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• nauka, edukacja, oświata, wychowanie,
• kulturoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
• upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa kulturowego,
• porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
• pomoc ofiarom katastrof , klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,
• wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Miejska Wola,
• podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy estetyki wsi Miejska Wola,
• szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej, wspieranie działań społeczno – zawodowych kobiet „Koła gospodyń wiejskich”, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego,
• inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizowanie imprez dla dzieci z udziałem członków lokalnej społeczności,
• organizowanie sesji, spotkań, debat, szkoleń, współpracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia i wymiany doświadczeń

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 158545Odsłon razem:
  • 77Odsłon dzisiaj:
  • 4Aktualnie na stronie: