ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
podziękowania

Stowarzyszenie „Kraszewo – wieś naszych marzeń”
Kraszewo 76/4
11-100 Lidzbark Warmiński

 

Prezes
Andrzej Smukowski
tel. 501 762 936
e-mail: monikalw@op.pl

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej oraz rozwoju wsi Kraszewo w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
2. działalności charytatywnej;
3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. ochrony i promocji zdrowia;
5. działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
9. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
10. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
11. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
12. ratownictwa i ochrony ludzkości;
13. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;
14. promocji i organizacji wolontariatu;
15. upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;
16. nawiązywania kontaktów i współpracy międzynarodowej;
17. współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi;
18. promocja obszaru i instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie;
19. współpraca z sąsiadującymi miejscowościami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy;
20. inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizowanie imprez dla dzieci z udziałem członków lokalnej społeczności;
21. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczno – kulturowego mieszkańców wsi Kraszewo.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

Powszechny Spis Rolny PSR 2020
mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen