Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż upłynął termin płatności I i II raty za zobowiązania podatkowe, tj.:

  • I rata za 2017 r. płatna do 15.03.2017 r.,
  • II rata za 2017 r. płatna do 15.05.2017 r.

Na nieopłacone w terminie raty zostaną wystawione upomnienia. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł zostaną pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie podatkowe.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+ na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać w tutejszym organie od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze wskazany jest w doręczonych Państwu decyzjach administracyjnych. Mieszkańcy, którzy nie posiadają prawa do świadczenia wychowawczego mogą wnioskować o nie na bieżąco.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu: 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23 (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych).

Stowarzyszenie „Kraszewo – wieś naszych marzeń”
Kraszewo 76/4
11-100 Lidzbark Warmiński

 

Prezes
Andrzej Smukowski
tel. 501 762 936
e-mail: monikalw@op.pl

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej oraz rozwoju wsi Kraszewo w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
2. działalności charytatywnej;
3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. ochrony i promocji zdrowia;
5. działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
9. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
10. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
11. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
12. ratownictwa i ochrony ludzkości;
13. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;
14. promocji i organizacji wolontariatu;
15. upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;
16. nawiązywania kontaktów i współpracy międzynarodowej;
17. współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi;
18. promocja obszaru i instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie;
19. współpraca z sąsiadującymi miejscowościami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy;
20. inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizowanie imprez dla dzieci z udziałem członków lokalnej społeczności;
21. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczno – kulturowego mieszkańców wsi Kraszewo.

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 158545Odsłon razem:
  • 77Odsłon dzisiaj:
  • 4Aktualnie na stronie: