Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż upłynął termin płatności I i II raty za zobowiązania podatkowe, tj.:

  • I rata za 2017 r. płatna do 15.03.2017 r.,
  • II rata za 2017 r. płatna do 15.05.2017 r.

Na nieopłacone w terminie raty zostaną wystawione upomnienia. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł zostaną pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie podatkowe.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+ na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać w tutejszym organie od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze wskazany jest w doręczonych Państwu decyzjach administracyjnych. Mieszkańcy, którzy nie posiadają prawa do świadczenia wychowawczego mogą wnioskować o nie na bieżąco.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu: 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23 (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych).

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „PRZESTRZEŃ” (CIL)
Blanki 13,
11-100 Lidzbark Warm.

Prezes
Agnieszka Rasińska
tel. 606 946 018

e-mail: poczta@cilprzestrzen.eu

 

Główne działania statutowe:
• rozwijanie i propagowanie wszelkich form samoorganizacji społecznej na terenie gminy Lidzbark Warmiński
• podejmowanie, wspieranie współuczestniczenie w inicjatywach gospodarczych mających na celu wzmocnienie potencjału gospodarczego mieszkańców gminy,
• integrowanie różnych grup mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy jakości życia i rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorstwa,
• aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, szkoleń zawodowych, kursów informacyjnych, tworzenia banków danych o miejscowym rynku pracy,
• propagowanie wśród mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i młodzieży postaw zmierzających do samorealizacji,
• podtrzymywanie i propagowanie miejscowych tradycji kulturowych oraz inicjowanie nowych działań w tym zakresie
• wspieranie organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej
• podejmowanie działań na rzecz integracji sektora pozarządowego,
• sprzyjanie rozwojowi współpracy pomiędzy władzami samorządowymi i środowiskiem biznesu a organizacjami pozarządowymi
• promowanie przedsiębiorczości indywidualnej i wspieranie osób bezrobotnych,
• tworzenie szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego dzięki promowaniu postaw prospołecznych,
• zwiększenie znaczenia sektora pozarządowego w życiu publicznym.
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
• wspieranie inicjatyw społecznych, rządowych i samorządowych nakierowanych na budowę demokratycznego państwa prawa,
• organizowanie sesji, spotkań, debat, szkoleń, współpracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów CIL ”PRZESTRZEŃ” i wymiany doświadczeń.
• prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób fizycznych,
• działania na rzecz aktywizacji mieszkańców terenów wiejskich
• upowszechnianie idei ekonomii społecznej,
• działania na rzecz edukacji ekologiczne,
• działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w zakresie ochrony środowiska,
• działania na rzecz kultury oświaty i sportu.

 

plakat

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 158545Odsłon razem:
  • 77Odsłon dzisiaj:
  • 2Aktualnie na stronie: