ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
podziękowania

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „PRZESTRZEŃ” (CIL)
Blanki 13,
11-100 Lidzbark Warm.

Prezes
Agnieszka Rasińska
tel. 606 946 018

e-mail: poczta@cilprzestrzen.eu

 

Główne działania statutowe:
• rozwijanie i propagowanie wszelkich form samoorganizacji społecznej na terenie gminy Lidzbark Warmiński
• podejmowanie, wspieranie współuczestniczenie w inicjatywach gospodarczych mających na celu wzmocnienie potencjału gospodarczego mieszkańców gminy,
• integrowanie różnych grup mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy jakości życia i rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorstwa,
• aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, szkoleń zawodowych, kursów informacyjnych, tworzenia banków danych o miejscowym rynku pracy,
• propagowanie wśród mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i młodzieży postaw zmierzających do samorealizacji,
• podtrzymywanie i propagowanie miejscowych tradycji kulturowych oraz inicjowanie nowych działań w tym zakresie
• wspieranie organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej
• podejmowanie działań na rzecz integracji sektora pozarządowego,
• sprzyjanie rozwojowi współpracy pomiędzy władzami samorządowymi i środowiskiem biznesu a organizacjami pozarządowymi
• promowanie przedsiębiorczości indywidualnej i wspieranie osób bezrobotnych,
• tworzenie szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego dzięki promowaniu postaw prospołecznych,
• zwiększenie znaczenia sektora pozarządowego w życiu publicznym.
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
• wspieranie inicjatyw społecznych, rządowych i samorządowych nakierowanych na budowę demokratycznego państwa prawa,
• organizowanie sesji, spotkań, debat, szkoleń, współpracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów CIL ”PRZESTRZEŃ” i wymiany doświadczeń.
• prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób fizycznych,
• działania na rzecz aktywizacji mieszkańców terenów wiejskich
• upowszechnianie idei ekonomii społecznej,
• działania na rzecz edukacji ekologiczne,
• działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w zakresie ochrony środowiska,
• działania na rzecz kultury oświaty i sportu.

 

plakat

 

_________________________________________________________

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „PRZESTRZEŃ” w okresie 26.10.2017-28.12.2017 zrealizowało projekt pn. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i lokalnych grup liderów z terenu gminy Lidzbark Warmiński” dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania: 11 524,00 zł.

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

  1. W dniu 30 października 2017r. w Zielarskiej Chacie w Blankach odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawione zostały założenia projektu, a uczestnicy spotkania zapoznali się z ofertą zielarskiej wsi Blanki-funkcjonującej na terenie gminy Lidzbark Warmiński wsi tematycznej.
  2. W dniach 10,17,21 listopada 2017 r. odbył się cykl szkoleń dot. tematyki księgowości w organizacjach pozarządowych. W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele 15 organizacji z terenu gminy Lidzbark Warmiński. Szkolenia pn. „Podstawy księgowości w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej”, „Kontrola organizacji pozarządowych w kontekście obowiązków księgowych i rozliczania zadań publicznych”, „Działalność odpłatna i gospodarcza w organizacji pozarządowej” odbywały się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim. Uczestnicy szkoleń mieli zapewniony bufet kawowy oraz biodegradowalne materiały szkoleniowe.
  3. W okresie XI-XII 2017 prowadzone było indywidualne doradztwo księgowe dla organizacji pozarządowych. W ramach doradztwa przedstawiciele 20 organizacji mogli skorzystać z fachowej, nieodpłatnej pomocy dotyczącej prowadzenia ksiąg rachunkowych, obsługi kadrowo-płacowej pracowników zatrudnianych w organizacjach pozarządowych itp. Ponadto dla 15 organizacji pozarządowych z terenu gminy została przeprowadzona kontrola ksiąg finansowych mająca na celu weryfikację dotychczas prowadzonych rozliczeń finansowych, poprawności stosowania obowiązujących zasad rachunkowości wraz ze sprawdzeniem wywiązywania się danej organizacji z obowiązków wobec ZUS i US.  Każde stowarzyszenie skorzystało z doradztwa w wymiarze 7 godzin, łącznie przeprowadzono 105 h doradztwa.
Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

Powszechny Spis Rolny PSR 2020
mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen