ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza III przetarg ofertowy

na sprzedaż równiarki drogowej BAUKEMA,

stanowiącej własność Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).

Parametry techniczne równiarki Baukema SHM4-120A

DANE TECHNICZNE

Stan maszyny

używana

Nazwa maszyny

równiarka

Marka

Baukema

Typ

SHM4-120A

Nr identyfikacyjny

121175 A

Rok produkcji

1989

Dopuszczalna masa całkowita

12190 kg

DANE SILNIKA

Producent

VEB IFA (NRD)

Rodzaj silnika/moc

4VD 14,5/12-1 SRW / 84,5 kW (115KM)

Pojemność silnika

6560 cm3

Ilość cylindrów

4

Chłodzenie

cieczą

POZOSTAŁE DANE

Typ podwozia

kołowe

Napęd układu jazdy

mechaniczny

Napęd osprzętów roboczych

hydrauliczny

Kabina – zabezpieczenia

ROPS, FOPS

Instalacja elektryczna

12V (rozruch 24V)

Wskazania licznika [h] / [km]

10.314

Rozstaw osi zewnętrznych

4900 mm ±10

Rozstaw kół

2050 mm ±10

Długość maszyny

9100 mm ±20

Szerokość maszyny

2400 mm ±10

Wysokość maszyny

3150 mm ±20

Długość lemiesza

3650 mm ±10

Szerokość lemiesza

600 mm ±10

Długość lemiesza spycharkowego

2430 mm ±10

Szerokość lemiesza spycharkowego

800 mm ±10

Średnica zewnętrznego wieńca obrotowego

1350 mm ±10

Uwagi dodatkowe

Ogumienie jednorodne GOODYEAR na wszystkich osiach, z lat 2001 i 2003.

Cena wywoławcza: 50.000,00 zł (słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Stan maszyny – dobry. Maszyna użytkowana przy remontach dróg gminnych. Wszystkie naprawy potwierdzone fakturami VAT (do wglądu).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na równiarkę drogową BAUKEMA” w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 30), ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński lub przesłać na adres Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński. Termin składania ofert upływa 02.07.2018r. o godz. 1000.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko lub nazwę firmy

  • adres oferenta

  • telefon kontaktowy

  • ofertę cenową

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 29.06.2018r. w kwocie 1000,00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych), przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, pok. Nr 13, w dniu 02.07.2018r. o godz. 1015.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalidzbark.com

Komisja przetargowa odrzuca ofertę : jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy.

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.

Umowa na sprzedaż równiarki zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wartość umowy sprzedaży poza VATEM.

Składnik mienia będący przedmiotem przetargu tj. równiarkę drogową BAUKEMA można obejrzeć w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w dni robocze, w godz. 1000 – 1400.

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Nykiel pokój Nr 13, tel. (089) 767 32 74 w.13.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Lidzbark Warmiński, 20.06.2018r.

 

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen