ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński 13.09.2018r.

GOŚ.6840.37.2015.KJ

Wójt Gminy

Lidzbark Warmiński

Ogłasza ROKOWANIA

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Markajmy.

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 6/8 o powierzchni 4,2900 ha, położona w Markajmach przy drodze krajowej nr 51 Lidzbark Warm. – Bartoszyce, z którą graniczy od strony wschodniej. Kształt działki regularny. Na przyległym terenie dominują grunty zabudowy wielofunkcyjnej. W zasięgu oddziaływania przebiega napowietrzna linia energetyczna SN i sieć wodociągowa. Księga wieczysta OL1L/00019392/0.

Cena wywoławcza 350.000,00 zł + 23 % VAT, zaliczka 35.000,00 zł.

Poprzedni przetarg: 30.03.2018r., 13.06.2018r., 20.08.2018r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy zatwierdzonym Uchwalą Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XI/86/11 z dnia 9 września 2011 r. ww. działka jest oznaczona symbolem „MN”, „U”, „ZP”, „ZN”, „KDW” i znajduje się w terenie wielofunkcyjnym: zabudowy mieszkalno-usługowej, usługowej, zieleni urządzonej, zieleni naturalnej oraz dróg wewnętrznych.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w kopercie oznaczonej „Rokowania na zbycie nieruchomości nr 6/8 położonej w obrębie Markajmy” należy złożyć w pokoju nr 30 (sekretariat) Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński do dnia 15.10.2018r.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej. Zaliczkę należy wpłacić na konto BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990 w terminie do dnia 15.10.2018r.

Cena nabycia nieruchomości może być rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat.

Rozłożenie na raty następuje na wniosek uczestnika rokowań zawarty w pisemnym zgłoszeniu udziału w rokowaniach. Pierwszą ratę nabywca wnosi przed zawarciem umowy,
a następne w ustalonych i podanych w umowie terminach. Niespłacone raty podlegają

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen