ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński 19.04.2018r.

GOŚ.6840.1.2018.JU

                                              

WÓJT GMINY

LIDZBARK WARMIŃSKI

OGŁASZA ROKOWANIA

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego w obrębie Runowo.

 

Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się na parterze budynku nr 51 w miejscowości Runowo położonym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 123/4 o pow.0,1600 ha. Lokal
o pow. użytkowej 57,5 m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju
w budynku 3 – rodzinnym wolnostojącym z 1930 roku, jednokondygnacyjnym
z poddaszem użytkowym, położonym w centrum wsi. Do budynku przynależy budynek gospodarczy o pow. 7,2 m2 wykonany w konstrukcji drewnianej. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 0,3683.

Do uzbrojenia technicznego lokalu należą: instalacja elektryczna, wodna, kanalizacja lokalna. Centralne ogrzewanie lokalne – kotłownia w piwnicy.

W obowiązującym do dnia 31.12.2002r. w planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość przeznaczona była na cele zabudowy mieszkaniowej z przewagą zagrodowej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 50.000,00 zł , zaliczka: 5.000,00 zł.            

Powyższa nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym przeprowadzone zostały w terminach: 26.02.2018r., 09.04.2018r.

                       

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w kopercie oznaczonej „Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 51 w miejscowości Runowo” należy złożyć w pokoju nr 30 (sekretariat) Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński do dnia 22 maja 2018r. do godz. 14.00.

 

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów,            w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej. Zaliczkę należy wpłacić na konto BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990
w terminie do dnia 22.05.2018r.

 

Cena nabycia nieruchomości może być rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat.

Rozłożenie na raty następuje na wniosek uczestnika rokowań zawarty w pisemnym zgłoszeniu udziału w rokowaniach. Pierwszą ratę nabywca wnosi  przed zawarciem umowy
a następnie w ustalonych i podanych w umowie terminach. Niespłacone raty podlegają zabezpieczeniu  przez ustanowienie hipoteki i są oprocentowane przy zastosowaniu stopy  procentowej równej  stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • datę sporządzenia zgłoszenia;
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,
  • dowód wpłacenia zaliczki.

 

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania zaliczona zostanie na  poczet  ceny nabycia  nieruchomości,  pozostałym  uczestnikom  zwracana  jest w   terminie   3   dni   od  dnia zakończenia  rokowań. W  razie  uchylenia  się  uczestnika  który  wygrał  rokowania  od  zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka przepada.

Koszty wieczysto-księgowe i notarialne związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w obecności uczestników dnia 24 maja 2018r. o  godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1 w sali konferencyjnej
nr 1.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne aktualny odpis  z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot.

 

Rokowania zostaną przeprowadzone, choćby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu rokowań do publicznej wiadomości.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pok.17, tel. 89 767 3274 w. 17.

 

 

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen