Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Suryty.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu znak: OŚN.6840.18.2021.KJ z dnia 23.12.2021r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.

W treści ogłoszenia:
– zapis o treści: “Nieruchomości oznaczone jako działka gruntu nr 32/36 o pow. 0,3024 ha oraz działka gruntu nr 32/25 o pow. 0,0524 ha położone w obrębie Suryty”
– zamienia się na: “Nieruchomości oznaczone jako działka gruntu nr 32/36 o pow. 0,3024 ha oraz działka gruntu nr 32/35 o pow. 0,0524 ha położone w obrębie Suryty”

Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian.

W związku z powyższym dołącza się ogłoszenie w prawidłowym brzmieniu:

 

 

Lidzbark Warmiński 23.12.2021r.

OŚN.6840.18.2021.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Suryty.

 

Nieruchomości oznaczone jako działka gruntu nr 32/36 o pow. 0,3024 ha oraz działka gruntu nr 32/35 o pow. 0,0524 ha położone w obrębie Suryty z dostępem do jeziora Blanki. Cały teren łagodnie opada w kierunku jeziora. Działki są zabudowane budynkiem zespolonym. Budowany obiekt jest niewykończony, realizacja budowy jest niezakończona – nie udzielono pozwolenia na użytkowanie. Budynek jest podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe. Powierzchnia użytkowa kondygnacji nadziemnych wynosi 312,21m2, natomiast powierzchnia piwnicy wynosi 239,45m2.

Księga wieczysta  OL1L/00029744/6 oraz OL1L/00016553/6

 

Cena wywoławcza 600.000,00 zł. Wadium 60.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 24 lutego 2022r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 21 lutego 2022r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

 

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

 

Print Friendly, PDF & Email