ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Pod koniec lutego odbyła się seria spotkań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Rogóżu, w Runowie oraz w Stryjkowie. W zebraniach uczestniczyli Druhowie z poszczególnych jednostek oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Fabian Andrukajtis, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Rafał Szymukowicz oraz Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych – asp. sztab. Paweł Straszyński. Tematem było omówienie działalności jednostek OSP w 2018 roku.

Jednostki szczegółowo przedstawiły sprawozdania komisji finansowych i komisji rewizyjnych, udzielono także absolutorium zarządom, jak również każda jednostka podjęła wewnętrzne uchwały. Wójt Gminy Fabian Andrukajtis serdecznie podziękował za okazane zaufanie i ponowny wybór na funkcję Wójta. Podziękował strażakom ochotnikom za zaangażowanie. W skrócie przedstawił inwestycje poczynione przez Gminę Lidzbark Warmiński na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2018 oraz w całej kadencji 2014-2018 w tym remont wszystkich remiz OSP z terenu Gminy. Poinformował także, że jeżeli środki finansowe na to pozwolą w kolejnych latach będą poczynione starania w sprawie zakupu nowego pojazdu strażackiego dla OSP w Rogóżu i przesunięcia obecnie używanego pojazdu przez tą jednostkę do OSP w Runowie. Podczas każdego ze spotkań, Wójt Gminy dziękował strażakom za ich ciężką służbę i gotowość do akcji. Dla przypomnienia OSP w Runowie – 29 wyjazdów na akcje ratownicze (9 pożarów, 18 zdarzenia miejscowe, 1 fałszywe), OSP w Rogóżu – 33 wyjazdy na akcje ratownicze (19 pożarów, 14 zdarzenia miejscowe), OSP w Stryjkowie 11 wyjazdów na akcje ratownicze (1 pożar, 10 zdarzeń miejscowych). Wójt dziękował też Radzie Gminy za poparcie wniosków o remonty strażnic. Bez ich wsparcia nie byłoby to możliwe. Komendant Powiatowy, oprócz przedstawiania statystyk, przypomniał także o możliwości dofinansowania, o które mogą się starać jednostki OSP. Przypomniał również, że pod koniec 2018 roku jednostka OSP w Runowie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, z tej okazji złożył gratulacje i życzył utrzymania tego stanu na kolejne lata. Należy przypomnieć, że OSP w Rogóżu już należy do KSRG. Przy każdej jednostce działa również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która jest nadzieją poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych. To powód do dumy, gdy młodzi ludzie chcą podejmować się tak trudnej i odpowiedzialnej służby. Na zakończenie spotkań Druhowie ochotnicy wraz z Komendantem Powiatowym PSP złożyli podziękowania Wójtowi za zaangażowanie, współpracę, poświęcony czas i środki finansowe.

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen