NOTATKA  SŁUŻBOWA Z WYKONANYCH CZYNNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE

stosownie do Zarządzenia Nr 620/2023 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 000 złotych netto.

  1. Zamówienie dotyczy:

Usługi: „Wykonanie utwardzenia podjazdu przy budynku świetlicy wiejskiej w Miłogórzu gmina
L
idzbark Warmiński”.

  1. Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
    (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605.). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
    z zachowaniem konkurencyjności w formie zaproszenia ofertowego.
  2. Termin wykonania zamówienia: do 30.05.2024 r.
  3. Na zapytanie ofertowe nr 7011.9.2024.DB z dnia 22.04.2024r., 

do dnia 30.04.2024r.,  do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty cenowe:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

w zł

Cena oferty

netto

w zł

Podatek

VAT

%

Ocena oferty

liczba punktów

ogółem

   

                Uwagi

      1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.      11-100 Lidzbark Warmiński                       

39.375,50zł

 

32.012,60zł

 

23%

 

93,71

 
      2. PHU „WALDI”                                              

11-100 Lidzbark Warmiński                        

 

36.900,00zł

 

30.000,00zł

 

23%

 

100,00

  

                   

 

 

 

  1. Do oceny ofert zastosowano kryterium: cena 100%
  2. 6. Po ocenie i porównaniu złożonych ofert na wykonanie zadania pn; „Wykonanie utwardzenia podjazdu przy budynku świetlicy wiejskiej w Miłogórzu gmina Lidzbark Warmiński”, najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma: PHU „WALDI”, 11-100 Lidzbark Warmiński na kwotę 36.900,00zł brutto, którą proponuje się na Wykonawcę zadania.

   

Sporządził w dniu  30.04.2024r.

Insp. Dariusz Brzyski

       Zatwierdził

       Wójt Gminy
Lidzbark Warmiński

    mgr inż. Fabian Andrukajtis

 

Print Friendly, PDF & Email