ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński 19.07.2018r.

GOŚ.6840.3.2016.KJ

Wójt Gminy
Lidzbark Warmiński

Ogłasza ROKOWANIA
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Markajmy.

 

Niezabudowane działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 2/25 i 2/26 o łącznej powierzchni 2,1543 ha. Działki graniczą ze sobą tworząc jeden kompleks. Położone są przy drodze krajowej nr 51 Lidzbark Warmiński – Bartoszyce.

Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej znajdującej się na sąsiednich działkach. Przy granicy południowej przebiega napowietrzna linia energetyczna SN.

Księga wieczysta OL1L/00027652/0.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość oznaczona jest symbolem P – tereny obiektów produkcyjnych , składów magazynów.

Cena wywoławcza 200.000,00 zł + 23 % VAT, zaliczka 20.000,00 zł.

Powyższe nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym przeprowadzone zostały w terminach: 08.05.2018r., 26.06.2018r.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w kopercie oznaczonej „Rokowania na zbycie nieruchomości nr 2/25 i 2/26 położonych w obrębie Markajmy” należy złożyć w pokoju nr 30 (sekretariat) Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński do dnia 20.08.2018r.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej. Zaliczkę należy wpłacić na konto BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990 w terminie do dnia 20.08.2018r.

Cena nabycia nieruchomości może być rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat.

Rozłożenie na raty następuje na wniosek uczestnika rokowań zawarty w pisemnym zgłoszeniu udziału w rokowaniach. Pierwszą ratę nabywca wnosi przed zawarciem umowy,
a następne w ustalonych i podanych w umowie terminach. Niespłacone raty podlegają zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki i są oprocentowane przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  2. datę sporządzenia zgłoszenia;

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,

  6. dowód wpłacenia zaliczki.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zwracana jest w terminie 3 dni od dnia zakończenia rokowań. W razie uchylenia się uczestnika który wygrał rokowania od zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka przepada.

Koszty wieczysto-księgowe i notarialne związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Otwarcie ofert odbędzie się w obecności uczestników dnia 23 sierpnia 2018r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1 w sali konferencyjnej nr 1.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot.

Rokowania zostaną przeprowadzone, choćby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu rokowań do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pok.17, tel. 89 767 32 74 w. 17.

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen