ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński, 05.11.2018 r.

RAPORT

z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Konsultacje projektu dokumentu przeprowadzone zostały zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr VIII/58/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie konsultowania niektórych projektów prawa miejscowego.

W celu zebrania uwag i opinii organizacji nt. zapisów programu opublikowano dokument w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy Lidzbark Warmiński w dniu 10.10.2018, wysłano informacje elektroniczne do organizacji pozarządowych z terenu gminy Lidzbark Warmiński umieszczono także ogłoszenie o konsultacjach na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim.

W wyznaczonym terminie 10.10.2018-31.10.2018 wpłynął jeden formularz zgłoszenia opinii lub uwag ze Stowarzyszenia „Razem dla Łaniewa” z siedziba w Łaniewie. Formularz wpłynął do Urzędu Gminy w dniu 30.10.2018 r. Stowarzyszenie zgłosiło realizację autorskiej imprezy cyklicznej pn. „Festiwal Pieczonego Kartofla” jako imprezy gminnej dofinansowanej w ramach „Rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi”.

Organizacja przedsięwzięć promujących walory turystyczne gminy oraz promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych w formie warsztatów i festiwali, w które wpisuje się impreza cykliczna „Festiwal Pieczonego Kartofla”, była już ujęta w priorytetowych zadaniach publicznych (rozdział VI, pkt.3 i 4 Rocznego programu współpracy gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi), dlatego też projekt Programu w pierwotnej wersji został przekazany do uchwalenia Radzie Gminy Lidzbark Warmiński.

 

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen