ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
NA WYKONANIE I DOSTAWĘ OBUWIA ARTYSTYCZNEGO

Data : 30.09.2014
1. Zamawiający:
Stowarzyszenie „Nasza Wieś Ignalin”
Ignalin67
11-100 Lidzbark Warmiński
telefon 601740727
NIP: 7432014662

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa obuwia artystycznego do miejscowości Ignalin, którego poszczególne elementy zostały określone w opisie załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
3. Zakres robót:
Wykonanie i dostawa obuwia artystycznego zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia;
4. Termin wykonania zamówienia: 15.12.2014 r.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Kryterium oceny ofert – cena -100% – bilans cenowy załącznika cenowo-ofertowego.
7. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Pan Marek Werbicki Stowarzyszenie „Nasza Wieś Ignalin”, Ignalin 67, 11-100 Lidzbark warmiński  z dopiskiem „ OFERTA NA WYKONANIE I DOSTAWĘ OBUWIA ARTYSTYCZNEGO” na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia wraz z wypełnionym załącznikiem cenowo-ofertowym do dnia 08.10.2014 r. O wpływie oferty decyduje data złożenia w siedzibie Zamawiającego – Ignalin 67, 11-100 Lidzbark Warmiński.
8. Bliższych informacji udziela Pan Marek Werbicki pod nr tel. 601740727

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen