Lidzbark Warmiński, 18.03.2021r.

OŚN.6840.24.2020.ŻA

 

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w obrębie Markajmy.

 

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 22/6 0 pow. 1,5690 ha, obręb Markajmy dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL I L/00020500/l.

Działka niezabudowana, położona w odległości około 0,5 km od miasta Lidzbark Warmiński. Teren o zwiększonej deniwelacji. Na działce występują użytki rolne (34% powierzchni) i grunty leśne (66% powierzchni), część działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem R4 — tereny rolnicze (w terenie funkcjonalnym oznaczonym na rysunku planu miejscowego symbolem R4 dopuszcza się lokalizację stawów), pozostała część działki nieobjęta miejscowym planem, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cele rolne i leśne.

Cena wywoławcza 45.000,00 zł. Wadium 4.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się 20.04.2021 o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński przy ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 16 kwietnia 202 Ir. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 14, tel/fax. 89 767 3274. w 14 .

Print Friendly, PDF & Email