ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA USŁUGI POCZTOWE

Znak sprawy: OG.271.2.8.2015.KA

Data : 21.12.2015 r.

1. Zamawiający:
Gmina Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński
telefon (089) 767 32 74
e-mail: aniaprzetarg@op.pl
NIP:  743-18-62-715
faks  (089) 767 32 74

2. Zamówienie na podstawie art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie powszechnych usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych ich zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U. z 2012r., poz.1529) dla potrzeb Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

4. Termin wykonania zamówienia : od 04.01.2016r. do 31.12.2016 r.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

6. Kryterium oceny ofert: cena – 100%

7. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego z dopiskiem „ OFERTA NA USŁUGI POCZTOWE” na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 oraz załącznikiem Nr 3 do ogłoszenia w siedzibie zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, pokój nr 30 lub pocztą na adres zamawiającego do dnia 29.12.2015r. do godz. 10:00. Cena oferty jest ceną brutto wymienioną w formularzu ofertowym (załącznik Nr 2 do ogłoszenia) z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa stanowi bilans cenowy formularza cenowego (załącznik Nr 3 do ogłoszenia) stanowiącego integralną część formularza ofertowego. Cenę oferty należy obliczyć jako sumę iloczynów cen jednostkowych i ilości planowanych do nadania przesyłek podanych w załączniku Nr 3 do ogłoszenia. Podane w załączniku Nr 3 ilości przesyłek mają charakter szacunkowy do skalkulowania ceny ofertowej i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach. Rzeczywiste ilości i rodzaje przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w zestawieniu. W cenie jednostkowej formularza cenowego ustalonej dla jednej przesyłki należy uwzględnić wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji w tym wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna dołączenie do oferty aktualnego wpisu do rejestru operatorów pocztowych wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art.6 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U z 2012r. poz.1529) lub ustawowe zwolnienie z uzyskania tego zezwolenia.

8. Oferta nieprawidłowo oznaczona lub złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

9. Załączniki:
Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Nr 2 – Formularz ofertowy
Nr 3 – Formularz cenowy
Nr 4 – Wzór umowy

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen