Data : 10.06.2022 r.

Sygn. akt  IZP.2600.2.2022.KA

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ 244,

 stanowiącego własność Gminy Lidzbark Warmiński.

 

 

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.).

Parametry techniczne samochodu specjalnego  :

DANE TECHNICZNE SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO
Rodzaj pojazdu SAMOCHÓD SPECJALNY
Marka JELCZ
Typ 244
Rok produkcji  1982
Rodzaj paliwa DIESEL
Przebieg 299159 km
Pojemność silnika  6842 ccm
Moc silnika 110 kW
Ilość cylindrów 6
Dopuszczalna masa całkowita 10580 kg

 

Cena wywoławcza: 12.000,00 zł (słownie : dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Stan   – dobry.

Ofertę  należy przesłać za pomocą operatora pocztowego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe na adres Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński,  ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński lub przekazać do sekretariatu Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na samochód pożarniczy JELCZ 244”. Termin składania ofert upływa 17.06.2022r. o godz. 1000.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko lub nazwę firmy
  • adres oferenta
  • telefon kontaktowy
  • ofertę cenową

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 17.06.2022r.,  do godziny 10:00, w kwocie  200 zł (słownie : dwieście złotych), przelewem na konto Urzędu Gminy  Nr  85 1020 3541 0000 5102 0316 8853, do tego terminu i godziny środki muszą być na koncie Urzędu Gminy.

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy  uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Informacja o wyborze oferty/lub unieważnieniu przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalidzbark.com (w zakładce : Aktualności)

Komisja przetargowa odrzuca ofertę : jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną  przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy.

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.

Umowa na sprzedaż samochodu  zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wartość umowy – sprzedaży poza VATEM.

Składnik mienia będący przedmiotem przetargu tj. samochód specjalny pożarniczy Jelcz 244 można obejrzeć na terenie bazy maszynowej Długołęka 9 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,  w dni robocze, w godz. 1000 – 1400.

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Mackiewicz , tel. 668 325 184.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email