Sygn. akt  IZP.2600.3.2022.KA                                                                   Data : 13.10.2022r.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego FIAT DUCATO,

 stanowiącego własność Gminy Lidzbark Warmiński.

 

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710).

Parametry techniczne samochodu specjalnego  :

DANE TECHNICZNE SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO
Rodzaj pojazdu SAMOCHÓD SPECJALNY
Marka FIAT
Typ DUCATO
Rok produkcji  2009
Rodzaj paliwa DIESEL
Przebieg 239387 km
Pojemność silnika  2999,00 cm3
Moc silnika 115,50 kW
Skrzynia biegów manualna

Cena wywoławcza: 25.000,00 zł (słownie : dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Stan   – dobry

Brak aktualnych badań technicznych.

Ofertę  należy przesłać za pomocą operatora pocztowego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe na adres Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński,  ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński lub przekazać do sekretariatu Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na samochód FIAT DUCATO”. Termin składania ofert upływa 27.10.2022r. o godz. 1000.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko lub nazwę firmy
  • adres oferenta
  • telefon kontaktowy
  • ofertę cenową

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 26.10.2022r.,  do godziny 15:00, w kwocie  500 zł (słownie : pięćset złotych), przelewem na konto Urzędu Gminy  Nr  85 1020 3541 0000 5102 0316 8853, do tego terminu i godziny środki muszą być na koncie Urzędu Gminy.

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy  uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Informacja o wyborze oferty/lub unieważnieniu przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalidzbark.com (w zakładce : Aktualności)

Komisja przetargowa odrzuca ofertę : jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną  przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy.

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.

Umowa na sprzedaż samochodu  zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wartość umowy – sprzedaży poza VATEM.

Składnik mienia będący przedmiotem przetargu tj. samochód specjalny pożarniczy FIAT DUCATO można obejrzeć na terenie bazy maszynowej Długołęka 9 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,  w dni robocze, w godz. 1000 – 1400.

Dodatkowych informacji udziela Pan Radosław Krajewski , tel. 660 463 184.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato

Print Friendly, PDF & Email